Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 roku

Uchwała Nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu, Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów na 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Traci moc uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 1375).
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

Załącznik do uchwały Nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 stycznia 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 roku


„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 
1997 r.).
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Popielów uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Popielowie, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Popielów wykonuje zadania;
2) Referat BOS, należy przez to rozumieć Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska, komórkę organizacyjną Urzędu Gminy w Popielowie;
3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczytach, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn;
4) Organizacjach społecznych, pozarządowych, należy przez to rozumieć te organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działają na terenie Gminy Popielów i współpracują z Urzędem Gminy w Popielowie; 
5) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 roku. 
§ 2. 
Realizatorami Programu są:
1) na poziomie Gminy Popielów – Wójt Gminy Popielów, za pośrednictwem Referatu BOS;
2) organizacje społeczne, pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej;
3) Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczytach, ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn, zwane dalej Schroniskiem;
4) Zakład leczniczy dla zwierząt, z którym Gmina Popielów posiada zawartą umowę – Vetoptimum Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 46-090 Popielów, tel. 796 657 675 zwany dalej Zakładem leczniczym;
5) podmioty działające na zlecenie Wójta Gminy Popielów w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
6) gospodarstwo rolne: Andrzej Sluga, Popielów, ul. Lipie Laski 8.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Popielów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapobieganie bezdomności poprzez elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów terenu Gminy Popielów
2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących;
3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Popielów;
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) odławianie bezdomnych zwierząt;
7) usypianie ślepych miotów zwierząt;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt;
10) edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych.
Rozdział 3.
ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI  ORAZ OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT I KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
 
§ 4. 
Zapobieganie bezdomności realizuje Referat BOS poprzez: umożliwienie bezpłatnego znakowania (czipowania) psów właścicielom tych zwierząt domowych w Zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina Popielów podpisała umowę oraz prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Popielów, do dokonywania znakowania (czipowania), wg poniższych zasad:
1) Gmina Popielów, za pośrednictwem Urzędu Gminy w Popielowie zawiera umowę z Zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów znakowania (czipowania) psów,
2) Znakowanie psów będzie odbywać się z poszanowaniem praw opiekunów i właścicieli zwierząt. Znakowanie zwierząt odbywać się będzie w Zakładzie leczniczym po wyrażeniu zgody przez właściciela psa na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu, m.in. podczas szczepienia psów przeciw wściekliźnie lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na wizytę,
3) Zakład leczniczy prowadzi ewidencję znakowanych  zwierząt, do której gmina Popielów zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy będzie miała wgląd,
4) Gmina Popielów dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto Zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych zabiegów znakowania (czipowania).
§ 5. 
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących, realizuje:
1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;
2) Organizacje społeczne, pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Popielów;
3) Referat BOS poprzez: umożliwienie bezpłatnego usypiania „ślepych miotów” właścicielom zwierząt domowych; wydawanie skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w Zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina Popielów podpisała umowę oraz prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Popielów, do dokonywania zabiegów sterylizacji i kastracji, wg poniższych zasad:
a) Gmina Popielów, za pośrednictwem Urzędu Gminy w Popielowie zawiera umowę z Zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji. Zakład, o którym mowa wykonuje zabieg sterylizacji bądź kastracji, na podstawie „Wniosku właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota na koszt Gminy Popielów” wraz z klauzulą wyrażenia zgody przez właściciela psa/kota na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu. W przypadku psów wymaga się zweryfikowania przez Zakład leczniczy dla zwierząt posiadania przez właściciela aktualnego dowodu szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie,
b) Gmina Popielów finansuje koszty zabiegów sterylizacji samic i kastracji samców w liczbie maksymalnie 1 szt. zwierząt rocznie w odniesieniu do jednego właściciela zamieszkałego na terenie Gminy Popielów,
d) Gmina Popielów dokonuje zapłaty za wykonane usługi bezpośrednio na konto Zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy, na podstawie dokumentów zawierających: fakturę/rachunek wystawiony przez zakład leczniczy dla zwierząt oraz wniosek wskazany w pkt. 1,
e) Referat BOS przy współpracy Zakładu leczniczego dla zwierząt prowadzi akcję edukacyjno-informacyjną o zabiegach sterylizacji i kastracji psów i kotów.
Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 6. 
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Popielów realizują:
1) Schronisko poprzez przyjmowanie pod opiekę zwierząt bezdomnych, do których podstawowych jej form należy: zapewnienie zwierzętom bezpiecznego schronienia, podstawowej opieki weterynaryjnej oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów. Schronisko posiada aktualną umowę z lekarzem weterynarii na świadczenie kompleksowej obsługi weterynaryjnej nad zwierzętami przyjmowanymi i przebywającymi w schronisku oraz umowę na odbiór zwierząt uśpionych lub padłych w schronisku;
2) Referat BOS poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt, w którym otoczone będą podstawowa opieką oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym;
3) Organizacje społeczne, pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Popielów kierowane będą do Schroniska przez specjalistyczną firmę F.H.U. „OSKAR” Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno, nr tel. 664 490 791, z którą Gmina ma podpisaną umowę.
§ 7. 
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Referat BOS, poprzez:
a) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolnożyjące,
b) zapewnienie dokarmiania oraz wody pitnej w okresach występowania trudnych warunków pogodowych utrudniających zdobywanie pożywienia w miejscach ich bytowania,
c) gospodarowanie zakupioną karmą dla kotów wolno żyjących,
d) zapewnienie miejsc schronienia, w szczególności na okres zimowy: dostarczanie budek dla kotów wolno żyjących do ujawnionych miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
e) wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach zawartej z zakładem leczniczym dla zwierząt umowy,
f) przygotowanie i rozpropagowanie apelu do zarządców i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy o przystosowanie obiektów tak, aby wolno żyjące koty znalazły schronienie,
g) podejmowanie interwencji, również przy udziale organizacji społecznych, pozarządowych w sprawach kotów wolno żyjących z terenu Gminy Popielów.
2) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących. 
§ 8. 
1. Odławianie w sposób humanitarny z terenu Gminy zwierząt bezdomnych jest możliwe tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość zapewnienia odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt. Odstępstwem są złowione zwierzęta chore, ranne i poszkodowane w innych wypadkach losowych lub takie, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Popielów realizuje Referat BOS – poprzez przyjmowanie uzasadnionych zgłoszeń od mieszkańców oraz Policji w godzinach pracy Urzędu Gminy w Popielowie. Numer telefonu jest dostępny na stronie internetowej Gminy Popielów: www.popielow.pl. Po godzinach pracy Urzędu zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do firmy F.H.U. „OSKAR” Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno, tel. 664 490 791, z którą Gmina ma podpisaną umowę.
3. Odłowienie oraz transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Popielów będzie realizowany przez specjalistyczną firmę F.H.U. „OSKAR” Sławomir Gizler, ul. Rynek 22/1, 46-300 Olesno.
4. Transport odłowionych bezdomnych zwierząt będzie się odbywał pojazdami przystosowanymi do ich transportu, natomiast odławianie przy pomocy urządzeń oraz środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia, zdrowia ani nie zadających im cierpienia. Podczas odławiania i transportu, w razie potrzeby zapewniona będzie opieka weterynaryjna.
5. Dla odłowionych zwierząt będzie zabezpieczone miejsce w schronisku, wyżywienie, opieka weterynaryjna zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
§ 9. 
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Schronisko poprzez prowadzenie działań promujących adopcje i zmierzających do pozyskiwania właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;
2) Referat BOS poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania właścicieli, m.in. zamieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach;
3) Zakład leczniczy, z którym Gmina podpisała umowę, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych oraz promocyjnych za pośrednictwem strony internetowej;
4) organizacje pozarządowe, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.
§ 10. 
1. W celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, Gmina umożliwia nieodpłatną eutanazję  „ślepych miotów” psów i kotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli.
2. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z zapisami art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizują:
1) Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów pochodzących od zwierząt bezdomnych;
2) Zakład leczniczy, z którym została zawarta umowa z w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Popielów.
§ 11. 
1. Gmina zapewni schronienie dla zwierząt gospodarskich: które czasowo zostały odebrane właścicielowi na podstawie decyzji Wójta Gminy Popielów, gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela zwierzęcia lub gdy zwierzęta są źle traktowane. Zwierzęta będą umieszczanie w gospodarstwie rolnym: Andrzej Sluga, Popielów, ul. Lipie Laski 8, z którym Gmina zawarła umowę.
2. Umieszczenie zwierzęcia w gospodarstwie rolnym odbywać się będzie każdorazowo po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.
3. Gmina Popielów dokonuje zapłaty za wykonane usługi zgodnie z warunkami zawartej umowy, na podstawie dokumentu: faktury/rachunku wystawionego przez rolnika.
4. Po umieszczeniu zwierzęcia w gospodarstwie rolnym, Gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla zwierzęcia gospodarskiego.
§ 12. 
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest na podstawie zawartej umowy z Zakładem leczniczym mającym możliwość świadczenia usług całodobowo w zakresie opieki weterynaryjnej i w razie konieczności przekazania padłego lub uśpionego zwierzęcia do Zakładu Rolniczo-Przemysłowego Farmutil HS Spółka Akcyjna Oddział w Węgrach, tel. kontaktowy 667 984 234, z którym ma podpisaną umowę.
2. Informację o zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Popielów należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Popielowie. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Urzędu informację o tych zdarzeniach należy zgłaszać telefonicznie bezpośrednio do Zakładu leczniczego pod nr tel. 796 657 675.
§ 13. 
Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego i odpowiedzialnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez:
1) działania edukacyjne w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych – prowadzone przez Schronisko, Referat BOS, Zakład leczniczy i organizacje społeczne we współpracy z koordynatorem programu;
2) zamieszczanie na stronach internetowych, ulotkach i innych nośnikach informacji treści propagujących humanitarny i odpowiedzialny stosunek do zwierząt - realizuje Schronisko, Referat BOS, Zakład leczniczy i organizacje społeczne.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 14. 
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Popielów na rok 2020 w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność w łącznej wysokości 53 500,- złotych, które obejmują:
1) Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących – 22 000,- zł;
2) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt oraz odławianie bezdomnych zwierząt, w tym sterylizacja lub kastracja zwierząt trafiających do schroniska – 15 000,- zł;
3) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w tym eutanazja i odbiór padłych zwierząt – 5 000,- zł;
4) Usypianie „ślepych miotów – 1 000,- zł;
5) Opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 5 500,- zł;
6) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 1 000,- zł;
7) Zapewnienie schronienia dla zwierząt gospodarskich – 1 000,- zł;
8) Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego i odpowiedzialnego traktowania zwierząt – 1 000,- zł;
9) Znakowanie (czipowanie) psów z terenu Gminy Popielów – 3000 zł.
2. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, zamówień lub zleceń, których przedmiotem są usługi lub dostawa towarów związane z realizacją Programu.
3. Zadania określone w ust. 1 pkt 1 realizowane będą do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel. Jeśli sytuacja finansowa Gminy na to pozwoli, w trakcie roku możliwe będzie zwiększenie limitu wydatków zwiększenie limitu.
 

PDFUchwała Nr XVIII-129-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 roku.pdf (2,54MB)