Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XVIII/128/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/128/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok


Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Program, o którym mowa w ust. 1 stanowi integralną część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

Załącznik do uchwały Nr XVIII/128/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 stycznia 2020 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.


Wstęp
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 jest kontynuacją zadań i kierunków zawartych w programach uchwalonych w latach ubiegłych.
Stanowi całokształt działań jakie będą podejmowane w celu ograniczenia występowania choroby alkoholowej w społeczeństwie i zapobiegania jej negatywnym skutkom.
§ 2. 
Cele strategiczne programu
1. Wsparcie dzieci i młodzieży w realizacji potrzeb rozwojowych oraz zwiększenie ich zainteresowania alternatywnymi wobec zachowań związanych ze spożywaniem alkoholu formami spędzania czasu wolnego.
2. Rozwijanie zainteresowania nauką szkolną, wzmacnianie gotowości do respektowania norm i wartości moralnych.
3. Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne.
4. Kształtowanie silnej więzi rodzinnej.
5. Zwiększenie wiedzy wspólnoty samorządowej gminy w zakresie problematyki alkoholowej, leczenia uzależnienia oraz przemocy domowej.
6. Zapobieganie spożywaniu alkoholu w rodzinach oraz zmniejszenie rozmiarów negatywnych skutków jego spożywania.
7. Prawidłowa realizacja zapisów ustawy w zakresie obrotu napojami alkoholowymi.
§ 3. 
Sposób realizacji programu

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin
1) Prowadzenie punktu konsultacyjnego w miejscowości Popielów. Działalność punktu konsultacyjnego obejmuje w szczególności:
a) udzielanie bezpłatnej pomocy osobom dotkniętym problemem uzależnień lub przemocy domowej oraz członkom ich rodzin,
b) motywowanie i informowanie zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
c) motywowanie osób pijących ryzykowanie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,.
d) udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym,
e) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
f) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
g) posiadanie dobrej orientacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej.
1) Udzielanie informacji o możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej.
2) Udzielanie dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem uzależnień pomocy pedagogicznej i wsparcia psychologicznego.
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
1) Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej służącej zmniejszeniu skali zjawiska przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym.
2) Przygotowywanie i upowszechnianie ulotek i innych materiałów informacyjnych adresowanych do mieszkańców gminy dotyczących oferty pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym i przemocy.
3) Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, rodziców oraz pracowników socjalnych w zakresie rozpoznawania zjawiska przemocy oraz zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4) Wspieranie programów przeciwdziałania przemocy realizowanych na terenie gminy.
4. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach edukacyjnych i opiekuńczo– wychowawczych
1) Realizowanie w szkołach programów profilaktycznych, informacyjnych o szkodliwości używania alkoholu, nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia ze szczególnym naciskiem na nabywanie praktycznych umiejętności psychologicznych,
2) Prowadzenie zajęć świetlicowych,
3) Prowadzenie zajęć sportowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja zajęć sportowych prowadzonych na kompleksie boisk ORLIK oraz nowych form aktywności sportowej w tym zajęcia z kolarstwa, łyżwiarstwa i pływania, w tym pływania osób dorosłych i seniorów,
4) Współfinansowanie programów edukacyjnych oraz opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym programów na rzecz aktywizacji gminy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych oraz rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży,
5) Tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, z uwzględnieniem potrzeb seniorów poprzez organizację i dofinansowywanie między innymi imprez, wydarzeń społeczno – kulturalnych oraz zajęć sportowo rekreacyjnych,
6) Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych, sportowych lub rekreacyjnych, współfinansowanie feryjnych programów dotyczących wypoczynku o charakterze rekreacyjno – profilaktycznym, w szczególności dla dzieci i młodzieży żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nim zagrożonych,
7) Sfinansowanie kolonii dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem uzależnień lub przemocy domowej,
8) Zakup i rozpowszechnianie literatury, czasopism i materiałów informacyjno-edukacyjnych o problematyce prozdrowotnej i na temat uzależnień,
9) Organizowanie konferencji i narad gminnych związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy domowej, oraz prowadzenie innych działań informacyjno edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych,
10) Przeprowadzenie szkolenia dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców, ze szczególnym uwzględnieniem tematu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, nieletnim lub na kredyt,
11) Dofinansowywanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie profilaktyki uzależnień, pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zagrożonych problemem alkoholowym oraz w zakresie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
12) Organizowanie i finansowanie zajęć dla rodziców mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych np. warsztaty umiejętności rodzicielskich, programy dla rodziców na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, rozwiązywanie konfliktów itp.,
13) Udział w ogólnopolskich, wojewódzkich i innych ponadlokalnych kampaniach i programach profilaktycznych, w szczególności „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz kampaniach promujących trzeźwość kierowców,
14) Udział szkół podstawowych w programach profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA,
15) Rozpowszechnianie informacji w środkach przekazu – zwłaszcza lokalnych, o istnieniu i działaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Popielowie, punktów konsultacyjnych i świetlic,
16) Współpraca z policją, organizacjami pozarządowymi, kościołem, instytucjami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie oraz narkomanii.
5.     Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie
Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Popielowie, a zwłaszcza:
1) prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia leczenia,
2) przygotowanie dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku do sądu rejonowego o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w związku z uzależnieniem od alkoholu.
6.     Przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
1) Udział w szkoleniach osób odpowiadających za prawidłową realizację ustawy.
2) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
3) Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie klubu integracji społecznej, którego funkcjonowanie określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.
§ 4. 
Realizatorzy Programu

1. Zarządzeniem nr 0050/636/2018 z dnia 22 października 2018 r. Wójt Gminy Popielów powołał pełnomocnika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Pełnomocnik, wykonuje szczegółowe zadania określone przez Wójta Gminy przy współudziale:
1) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której głównym zadaniem jest inicjowanie, koordynowanie oraz kontrolowanie działań wynikających z programu,
2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie,
3) Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie,
4) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach,
5) Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach,
6) Przedszkola Publicznego w Popielowie,
7) Przedszkola Publicznego w Karłowicach,
8) Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach,
9) Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie,
10) Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie,
11) Rad Sołeckich,
12) Organizacji pozarządowych.
§ 5. 
Termin realizacji programu

Program realizowany będzie w 2020 roku.
§ 6. 
Finansowanie zadań wynikających z programu

1. Ze środków przeznaczonych na realizację programu w szczególności finansowane będą:
1) Wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem punktu konsultacyjnego,
2) Wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne, zajęcia świetlicowe, zajęcia sportowe, pedagogów oraz wynagrodzenie pracowników obsługi niezbędnej do realizacji programu,
3) Wydatki związane z działalnością typu sportowego, rekreacyjnego i artystycznego noszącą znamiona profilaktyki przeciw uzależnieniom od alkoholu, narkotyków oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym koszty dowozu na zajęcia,
4) Wydatki związane z organizacją wypoczynku feryjnego oraz zajęć edukacyjnych i opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
5) Wydatki związane z udziałem oraz dojazdem na szkolenia, konferencje i warsztaty związane z profilaktyką uzależnień lub przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, osób zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym  oraz nauczycieli,
6) Wydatki związane z tworzeniem miejsc wspomagających aktywność ruchową np. zakup i montaż urządzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
7) Zakup niezbędnego wyposażenia do prawidłowej realizacji programu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych jednostek współuczestniczących w realizacji programu (w tym: meble, sprzęt komputerowy wraz oprogramowaniem, sprzęt biurowy, multimedialny i RTV),
8) Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć sportowych (w tym: wyposażenie i sprzęt sportowy),
9) Zakup wyposażenia do świetlic (np. meble, sprzęt komputerowy, sprzęt muzyczny, RTV, pomoce edukacyjno- dydaktyczne), jak również opału i środków czystości,
10) Zakup materiałów i usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania punktu konsultacyjnego oraz świetlic na terenie gminy,
11) Wydatki związane opłatami za usługi i opłaty związane z utrzymaniem łączy internetowych w świetlicach wiejskich oraz punktach dostępu do Internetu na terenie gminy,
12) Wydatki na zakup nagród oraz artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w programach profilaktycznych, zajęciach lub imprezach o znamionach profilaktyki uzależnień.
2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych:
1)     Ustala się wynagrodzenie na kwotę 350 zł brutto (miesięcznie).
2)     Ustala się wynagrodzenie za wykonywanie czynności związanych z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 50 zł brutto/godzinę posiedzenia lub przeprowadzonej kontroli.
3)     Wynagrodzenie określone w punkcie 2 nie dotyczy Pełnomocnika.
§ 7. 
 Postanowienia końcowe

Sprawozdanie z realizacji programu wraz z opisem osiągniętych rezultatów zostanie opracowane przez Pełnomocnika w terminie do 31 stycznia 2021 r.
 

PDFUchwała Nr XVIII-128-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.pdf