Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XVIII/126/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych


Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Gmina Popielów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 
1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia – dla infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i pozostałej z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej i gazowej:

Elementy pasa drogowego

Wysokość stawki opłaty

jezdnia do 20% szerokości, opaski, zatoki autobusowe, zatoki postojowe

3,00 zł

jezdnia powyżej 20% szerokości do 50% szerokości

5,00 zł

jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia

8,00 zł

chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne

5,00 zł

pobocza, place, pasy dzielące, pasy zieleni

3,00 zł

2. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego dla infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i pozostałej z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej i gazowej w wysokości 3,00 zł.
3. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia – dla infrastruktury telekomunikacyjnej i gazowej:

Elementy pasa drogowego

Wysokość stawki opłaty

jezdnia do 20% szerokości, opaski, zatoki autobusowe, zatoki postojowe

0,20 zł

jezdnia powyżej 20% szerokości do 50% szerokości

0,20 zł

jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia

0,20 zł

chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne

0,20 zł

pobocza, place, pasy dzielące, pasy zieleni

0,20 zł

 4. Dla elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 3 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego dla infrastruktury  telekomunikacyjnej i gazowej: w wysokości 0,20 zł.
§ 3. 
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m² powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia zlokalizowanego w pasie drogowym:

Rodzaj urządzenia

W poprzek drogi w jezdni

Wzdłuż drogi w jezdni

W chodniku, ścieżce rowerowej, ciągu pieszym, ciągu

pieszo-jezdnym,

W poboczu, placu, pasie dzielącym, pasie zieleni

W pozostałych elementach pasa drogowego

Infrastruktury wodociągowej

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

Infrastruktury kanalizacyjnej

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

Infrastruktury ciepłowniczej

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

Infrastruktury telekomunikacyjnej

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

Infrastruktury elektroenergetycznej

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

Infrastruktury gazowej

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

Pozostałych rodzajów infrastruktury

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i pozostałej infrastruktury z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej i gazowej – w wysokości 200,00 zł.
3. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej i gazowej – w wysokości 1,00 zł.
§ 4. 
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni:
1) zajętego przez rzut poziomy niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego obiektu budowlanego, zlokalizowanego w pasie drogowym:

Rodzaj obiektu budowlanego

W jezdni

W chodniku, ścieżce rowerowej, ciągu pieszym, ciągu pieszo-jezdnym,

W poboczu, placu, pasie dzielącym, pasie zieleni

W pozostałych elementach pasa drogowego

Infrastruktury wodociągowej

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Infrastruktury kanalizacyjnej

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Infrastruktury ciepłowniczej

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Infrastruktury telekomunikacyjnej

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

Infrastruktury elektroenergetycznej

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Infrastruktury gazowej

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

0,20 zł

Pozostałych rodzajów infrastruktury

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

 

2) reklamy:
a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej − 0,10 zł,
b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, a w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz (np. witaczy) – 0,00 zł,
c) świetlnej i podświetlanej – 0,20 zł,
3) reklamy inne niż wymienione w pkt 2 – 0,30 zł.
§ 5. 
1. Za zajęcie 1 m² powierzchni drogi, o którym mowa w § 1 pkt 4, ustala się stawki opłat określone w § 2.
§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 7. 
Traci moc uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2020 r. poz. 118.
§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XVIII-126-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.pdf (1,19MB)