Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/125/2020
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody bieżące:  66 614,00 zł,
- wydatki bieżące:   78 370,00 zł,
- wydatki majątkowe: 12 300,00 zł;
2) zmniejszeniu planu wydatków budżetu gminy z tego:
- wydatki bieżące: -24 056,00 zł;
3) przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy.
§ 2. 
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 
Budżet gminy na 2020 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem:        41 369 324,37 zł, w tym:
a) dochody bieżące:        35 492 442,02 zł,
b) dochody majątkowe:     5 876 882,35 zł;
2) Przychody ogółem:       4 839 675,01 zł;
3) Wydatki ogółem:         43 864 423,38 zł, w tym:
a) wydatki bieżące:         32 520 143,53 zł,
b) wydatki majątkowe:     11 344 279,85 zł;
4) Rozchody ogółem:        2 344 576,00 zł.
§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XVIII-125-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf (3,73MB)