Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/205/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania na rok kalendarzowy 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów

ZARZĄDZENIE Nr 0050/205/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie opracowania na rok kalendarzowy 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506), art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w związku z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. poz. 1653) zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się w roku 2020 na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów  kwotę 33.092 zł.
  2. Ustala się plan dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych prze Gminę Popielów wg poniższego zestawienia:

 

Nazwa szkoły / przedszkola

Kwota

odpisu przeznaczona na jednostkę

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie

12.632 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach

 6.955 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach

 6.825 zł

Przedszkole Publiczne w Popielowie

 3.200 zł

Przedszkole Publiczne w Karłowicach

 1.840 zł

Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach

 1.640 zł

RAZEM

33.092 zł

§ 2.

Dofinansowanie jest przyznawane na formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wskazane w art. 70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

§ 3.

W porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów ustala się maksymalną wartość dofinansowywania dla jednego nauczyciela w roku kalendarzowym 2020 r. dotyczącą opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 80% wydatkowanej kwoty - nie więcej jednak niż 1.500 zł /rok kalendarzowy.

§ 4.

Rodzaje form kształcenia, o których mowa w § 2 wynikać muszą z określonych przez dyrektorów na dany rok szkolny potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i ujęte są w złożonych przez dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli wnioskach o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Popielów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-205-2020 z dnia 20-01-2020 w sprawie opracowania na rok kalendarzowy 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów.pdf (601,08KB)