Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/204/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także kryteriów w postępowaniu do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych

ZARZĄDZENIE Nr 0050/204/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów

Na podstawie art. 154  ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, a także art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów na rok szkolny 2020/2021 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

  1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów na rok szkolny 2020/2021 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
  2. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Popielów stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

 

ZAŁĄCZNIK  NR 1
do Zarządzenia Nr 0050/204/2020 Wójta Gminy Popielów
z dnia 20.01.2020 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego   do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów

 na rok szkolny 2020/2021  

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 24.02.2020 r.- 08.03.2020 r.

  11.05.2020 r.-            18.05.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.

 16.03.2020 r.- 31.03.2020 r.

 19.05.2020 r.-31.05.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

01.04.2020 r.

01.06.2020 r.

4.

Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  02.04.2020 r.-16.04.2020 r.

  02.06.2020 r.-10.06.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu.

20.04.2020 r.

19.06.2020 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Zarządzenia Nr 0050/204/2020 Wójta Gminy Popielów
z dnia 20.01.2020 r.

Wójt Gminy Popielów

podaje do publicznej wiadomości

kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w roku szkolnym 2020/2021

do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Popielów

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Kandydat, objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

10

wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola, zawierający informację

o wieku dziecka

2.

 

Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

 

5

oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego  kandydata

3.

Kandydat 5 letni

4

wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola, zawierający informację

o wieku dziecka

4.

 

Kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

 

2

oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata

5.

 

Kandydat, którego rodzice (opiekunowie prawni) deklarują potrzebę wydłużonego pobytu w przedszkolu, powyżej
6 godzin dziennie

 

2

oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Zarządzenia Nr 0050/204/2019 Wójta Gminy Popielów
z dnia 20.01.2020 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego   do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popielów

 na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

24.02.2020 r.- 08.03.2020 r.

 11.05.2020 r.-         18.05.2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.

 16.03.2020 r.- 31.03.2020 r.

19.05.2020 r.-  31.05.2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

02.04.2020 r.

01.06.2020 r.

4.

Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  03.04.2020 r.-09.04.2020 r.

  02.06.2020 r.-10.06.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc w szkole podstawowej.

15.04.2020 r.

19.06.2020 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Zarządzenia Nr 0050/204/2019 Wójta Gminy Popielów
z dnia 20.01.2020 r.

Wójt Gminy Popielów
podaje do publicznej wiadomości

kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w roku szkolnym 2020/2021

do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Popielów

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

 

Kandydat, który uczęszczał do przedszkola, którego siedziba położona jest w obwodzie szkoły

 

4

 

oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata

 

2.

Kandydat, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny w danej szkole

2

 

dokumentacja będąca w posiadaniu dyrektora szkoły

 

3.

 

Kandydat, którego miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się
w obwodzie danej szkoły lub dana szkoła znajduje się na trasie dojazdu rodzica/opiekuna prawnego do pracy

 

1

 

oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata

 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-204-2020 z dnia 20-01-2020 w sprawie okreslenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także kryteriów - do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych.pdf