Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/210/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego

ZARZĄDZENIE Nr 0050/210/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego

Na podstawie art. 5a oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/276/2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne na terenie Gminy Popielów w przedmiocie wyrażenia opinii lub uwag odnośnie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.

2. Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Popielów jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.

3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren Gminy Popielów.

4. Forma konsultacji:

a) w formie elektronicznej poprzez nadesłanie formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej www.popielow.pl oraz www.bip.popielow.pl na adres ,

b) w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Kancelarii Urzędu Gminy
w Popielowie, w godzinach pracy urzędu, lub nadesłanie na adres Urząd Gminy w Popielowie,
ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

§ 2.

1. Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji od 30 stycznia 2020 r.,

b) termin zakończenia konsultacji do 20 lutego 2020 r.

2. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione uwagi i wnioski.

3. Osobą do kontaktu jest pan Rafał Kołodziej, tel. 774275858, .

§ 3.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.popielow.pl oraz www.popielow.pl i na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Popielowie.

§ 4.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane
na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 5.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się
za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-210-2020 z dnia 30-01-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w prawie wykazu kąpielisk na 2020 rok na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf (411,49KB)
PDFformularz-do-konsultacji-kąpielisko.pdf (225,49KB)
DOCformularz-do-konsultacji-kąpielisko.doc (37,50KB)
PDFProjekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf (822,64KB)