Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/209/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i niezabudowanej w Karłowicach oraz zasad i warunków dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 0050/209/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i niezbudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)  oraz § 5 ust. 3, § 15 ust. 2 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 0050/40/2011 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Popielów zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy z przeznaczeniem na ogród przydomowy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 19.02.2022 r. nieruchomość składającą się z: działki niezabudowanej nr  407/2 km. 2 obręb Karłowice o pow. 0,0100 ha i działki zabudowanej nr 407/3 km. 2 obręb Karłowice o pow. 0,1200 ha (zabudowana innym budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej 12,65 m²) wymienione w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej a wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3

  1. Ustala się łączny czynsz za dzierżawę działek opisanych w §1 w wysokości 41,56 zł  brutto/miesięcznie (za działkę 407/2 w wysokość 2,00 zł/miesięcznie zw. z podatku VAT (według stawki jednostkowej 0,02 zł/m²/miesięcznie), za działkę 407/3 w wysokości 24,00 zł/miesięcznie zw. z podatku VAT (według stawki jednostkowej 0,02 zł/m²/miesięcznie), za inny budynek niemieszkalny 12,65 netto/miesięcznie powiększone o 23% podatku VAT w kwocie 2,91 zł co daje 15,56 zł brutto/miesięcznie  (według stawki jednostkowej 1,00 zł/m² pow. uż./miesięcznie). Czynsz waloryzowany będzie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych po ogłoszeniu wskaźnika przez prezesa GUS a zmiana wysokości stawki czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w formie pisemnego zawiadomienia, pierwsza waloryzacja nastąpi 1.02.2020 r. nastepne 1 lutego każdego następnego roku.
  2. Dzierżawca ponosić będzie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wg nakazu płatniczego.

§ 4

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/209/2020
Wójta Gminy  Popielów z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości – działki zabudowanej i niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy   

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65)  podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następująca nieruchomość:

                                                                      

W y k a z

 

Nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Popielów składającej się z działek nr 407/2 i 407/3 km. 2 obręb Karłowice     

1. Nieruchomość - działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerem 407/2 km. 2 obręb Karłowice  o pow. 0,0100 ha w tym użytek gr. Bp 0,0100 ha i działka  o numerze 407/3 km. 2 obręb Karłowice o pow.  0,1200 ha w tym użytek gr. RV 0,0480 ha, Bi 0,0720 ha, zabudowana innym budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 20,0 m² pow. użytkowej 12,65 m² (gospodarczy).

2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą, działki nr 407/2 i 407/3 km.2 zapisane w KW OP1B/00020986/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu, bez obciążeń i ograniczeń.

3. Działki położone w miejscowości Karłowice przy ul. Brzeskiej 15, działka 407/2 w kształcie prostokąta posiada dostęp do drogi ulicy Brzeskiej, porośnięta trawa i drzewkami owocowymi teren płaski, działka 407/3 w kształcie litery „L” porośnięta trawą z urządzonym ogródkiem warzywnym zabudowana innym budynkiem niemieszkalnym parterowym z płaskim dachem (budynek gospodarczy), budynek w dobrym stanie technicznym. Wyżej wymienione działki są przedmiotem dzierżawy do 19.02.2020 r.  

4. Miejscowość Karłowice posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położona jest działka nr 407/2  oznaczony jest symbolem 2MN co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren na którym położona jest działka nr 407/3 oznaczony jest w części symbolem 2MN co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części symbolem RO co stanowi teren ogrodów i sadów i w części 2RZ co stanowi teren trwałych użytków zielonych. 

5. Łączny czynsz za dzierżawę wynosi 41,56 zł /miesięcznie brutto w  tym:

  1. czynsz za działkę nr 407/2 w kwocie 2,00 zł/miesięcznie zw. z podatku VAT) wg stawki jednostkowej 0,02 zł / m²/miesięcznie,
  2. czynsz za działkę nr 407/3 w kwocie 24,00 zł/miesięcznie zw. z podatku VAT) wg stawki jednostkowej 0,02 zł / m²/miesięcznie.
  3. czynsz za budynek w kwocie 12,65 zł netto/miesięcznie powiększony o 23 % podatku VAT w kwocie 2,91 zł co daje 15,56 zł brutto/miesięcznie wg stawki jednostkowej 1,00 zł netto/ m² pow. użytkowej /miesięcznie (pow. zabudowy 20,00 m², pow. użytkowej 12,65 m²)

6. Termin wnoszenia czynszu  – 15 każdego miesiąca, na podstawie otrzymanej faktury.

7. Czynszu będzie waloryzowany corocznie (w miesiącu lutym ) o roczny wskaźnik wzrostu cen i towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS (pierwsza waloryzacja 1 lutego 2020 r. następne 1 lutego każdego następnego roku) zmiana dokonywana będzie w formie pisemnego zawiadomienia bez konieczności zmiany umowy.

8. Dzierżawca dodatkowo ponosi koszty podatku od nieruchomości wg nakazu płatniczego.

9. Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na oznaczony do 19.02.2022 r. w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

10. Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie dzierżawy,

11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 29.01.2020 r. do 18.02.2020 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie i stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

Przygotował : T.Hyszczyn

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-209-2020 z dnia 28-01-2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Karłowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf