Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/208/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki niezbudowanej w Nowych Siołkowicach oraz zasad i warunków dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR 0050/208/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki niezbudowanej w Nowych Siołkowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)  oraz § 5 ust. 3, § 15 ust. 2 uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Popielów z dnia 21.02.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.), Zarządzeniem Nr 0050/40/2011 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali stanowiących własność Gminy Popielów zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy z przeznaczeniem na teren na którym będzie stał domek drewniany – gastronomiczny w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 19.06.2020 r. nieruchomość część działki nr 374 km.4 obręb Nowe Siołkowice o pow. 16,15 m² wymienione w wykazie stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacja o wywieszeniu w/w wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej a wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 i na stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 3

  1. Ustala się czynsz za dzierżawę części działki nr 374 km.4 obręb Nowe Siołkowice  o pow. 16,15 m²  w wysokości 80,75 zł miesięcznie netto powiększony o 23% podatku VAT w kwocie 18,57 zł co daje kwotę 99,32 zł /miesięcznie brutto (według stawki jednostkowej 5,00 zł/m²/miesięcznie netto. Czynsz waloryzowany będzie o średnioroczny wskaźnik cen towarów  i usług konsumpcyjnych po ogłoszeniu wskaźnika przez prezesa GUS a zmiana wysokości stawki czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w formie pisemnego zawiadomienia, waloryzacja nastąpi 1.02.2020 r.
  2. Dzierżawca ponosić będzie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wg nakazu płatniczego.

§ 4

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/208/2020
Wójta Gminy  Popielów z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości – działki niezabudowanej w Nowych Siołkowicach  stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy   

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65)  podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następująca nieruchomość:

                                                                      

W y k a z

 

Nieruchomości niezabudowanej - części działki nr 374 km. 4 obręb Nowe Siołkowice przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność Gminy Popielów      

 

1. Nieruchomość - działka oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerem 374 km. 4 obręb Nowe Siołkowice o pow. 0,5860 ha w tym użytek gr. ŁIV 0,2140 ha, ŁV 0,3720.

2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą, działka nr 374 km. 4 zapisana w KW OP1B/00048487/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzegu, bez obciążeń i ograniczeń.

3. Działka położona w miejscowości Nowe Siołkowice w kształcie zbliżonym do rombu nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi ulicy Polnej dojazd jest zapewniony przez działkę 364 km.4.
Na działce urządzone jest pole namiotowe, boisko do siatkówki i siłownia oraz stanowiska  pod gastronomię w czasie funkcjonowania kąpieliska, część działki przeznaczona do dzierżawy o pow.16,15 m² i wymiarach 4,25 m x 3,80 m z przeznaczeniem na teren postoju domku drewnianego - gastronomicznego. Część przedmiotowej działki przeznaczonej do dzierżawy jest przedmiotem dzierżawy do 19.02.2020 r.    

4. Miejscowość Nowe Siołkowice posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położona jest działka nr 374 km. 4 oznaczony jest symbolem PG(US) 2 co stanowi aktualnie teren pod usług z zakresu sportu i rekreacji. 

5. Łączny czynsz za dzierżawę wynosi 80,75 zł/miesięcznie netto powiększony o 23 % podatku VAT w kwocie 18,57 zł co daje 99,32 zł brutto/miesięcznie wg stawki jednostkowej 5,00 zł netto/m².   

6. Termin wnoszenia czynszu  – 15 każdego miesiąca, na podstawie otrzymanej faktury.

7. Czynszu zostanie zwaloryzowany w miesiącu lutym o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS (waloryzacja 1 lutego 2020 r.) zmiana dokonana będzie w formie pisemnego zawiadomienia bez konieczności zmiany umowy.

8. Dzierżawca dodatkowo ponosi koszty podatku od nieruchomości wg nakazu płatniczego.

9. Część nieruchomości wydzierżawiana jest na oznaczony do 19.06.2020 r. w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na teren postoju domku drewnianego – gastronomicznego.

10. Szczegółowe warunki określone zostaną w umowie  dzierżawy,

11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 29.01.2020 r. do 18.02.2020 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie i stronach internetowych Urzędu Gminy w Popielowie.

Przygotował : T.Hyszczyn

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-208-2020 z dnia 28-01-2020 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Nowych Siołkowicach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf (1,02MB)