Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/119/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok


Na podstawie podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Uchwala się ramowy plan pracy Rady Gminy Popielów na 2020 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

Załącznik do uchwały Nr XVI/119/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
RAMOWY PLAN PRACY RADY GMINY POPIELÓW NA 2020 ROK

L.P.  DATA / MIESIĄC       TEMATYKA                                                                                 JEDNOSTKA PRZYGOTOWUJĄCA MATERIAŁY
1.    STYCZEŃ                  1. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu                  Wójt Gminy
                                          Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                 Przewodnicząca GKRPA
                                          i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
                                          2. Uchwalenie Gminnego Programu Rozwiązywania
                                          Problemów Alkoholowych
                                          i preliminarza wydatków na 2020 rok.
                                          3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu
                                          Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 
                                          w rodzinie za 2019 rok.
                                          4. Podjęcie uchwał.
2.  LUTY / MARZEC          1. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa                Wójt Gminy
                                          za 2019 rok oraz podejmowane działania zmierzające                  Miejski Komendant Policji
                                          do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy.                        Komendant Miejski PSP w Opolu
                                          2. Uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi      Komendant Gminny OSP
                                          oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
                                          Popielów na 2020 rok.
                                          3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
                                          na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
                                          w szkołach podstawowych prowadzonych przez jednostkę
                                          samorządu terytorialnego.
                                          4. Podjęcie uchwał.
3.   KWIECIEŃ                  1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności instytucji kultury         Wójt Gminy
                                          i przedstawienie zamierzeń na 2020 rok.                                       Dyrektor SCKTiR
                                          2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy       Dyrektor GBP
                                          Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.    Kierownik GOPS
                                          3. Ocena działalności GOPS w Popielowie:
                                          - sprawozdanie z działalności GOPS za 2019 rok
                                          - sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny
                                          za 2019 rok
                                          - ocena zasobów pomocy społecznej
                                          za 2019 rok dla Gminy Popielów
                                         - przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
                                         4. Podjęcie uchwał.
4.   MAJ                            1. Podjęcie uchwał.                                                                        Wójt Gminy
5.   CZERWIEC                1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Popielów za 2019           Wójt Gminy
                                          rok i udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania.                          Komisja Rewizyjna
                                         2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
                                         wraz ze sprawozdaniem
                                         z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok.
                                         3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
                                         Wójtowi Gminy za 2019 rok.
                                         4. Podjęcie uchwał.
6.  SIERPIEŃ                   1. Stan przygotowania szkół do nowego roku szkolnego,             Wójt Gminy
                                         w szczególności PSP w Starych Siołkowicach.                             Dyrektorzy Szkół
                                         2. Podjęcie uchwał.
7.  WRZESIEŃ                 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy                    Wójt Gminy
                                         za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej
                                         prognozy finansowej gminy za I półrocze 2020 roku.
                                         2. Podjęcie uchwał.
8.  PAŹDZIERNIK            1. Uchwalenie stawek podatków rolnego, leśnego,                        Wójt Gminy
                                        od nieruchomości, od środków transportu na rok 2021.                 Przewodnicząca Rady Gminy
                                        2. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie
                                        w roku szkolnym 2019/2020.
                                        3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy
                                        o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.
                                        4. Podjęcie uchwał.
9.  LISTOPAD                 1. Uchwalenie Gminnego Programu Współpracy                            Wójt Gminy
                                        z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami
                                        prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
                                        2. Przyjęcie informacji o projekcie budżetu gminy na 2021 rok.
                                        3. Podjęcie uchwał.
10.  GRUDZIEŃ              1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy                     Wójt Gminy
                                        Finansowej Gminy.                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy
                                        2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
                                        na 2021 rok.
                                        3. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
                                        4. Podjęcie uchwał.


Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Popielów mogą być inne sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy bądź pozostają w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Plan pracy może być uzupełniany o punkty wynikające z bieżącej pracy organów gminy, jak również mogą być zwoływane dodatkowe sesje. Do punktów stałych każdej sesji zgodnie z regulaminem pracy Rady Gminy Popielów należą: informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym, rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał oraz pozostałe punkty wynikające z pracy Rady Gminy Popielów, takie jak: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

PDFUchwała Nr XVI-119-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.pdf (840,49KB)