Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XVI/118/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego


Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Określa się stawki opłat pobieranych przez Gminę za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz  reklam,
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2. 
1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50 % - 5.00 zł.,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 8.00 zł.,
3) przy zajęciu chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych - 3,00 zł.
2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 3,00 zł.
3. Stawki określone w ust. 1 i ust 2 obniża się o 90 % w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu budowy urządzeń, sieci, przyłączy gazowych.
§ 3. 
1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 20 zł., a na obiekcie inżynierskim 200 zł.
2. Stawki określone w ust 1 obniża się o 90 % w przypadku umieszczania w drodze sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. 
1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 1,00 zł.,
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 1,00 zł.,
3) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe 3,00 zł.
2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości 1,00 zł.za 1 m2 powierzchni reklamy. 
§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 6. 
Traci moc Uchwała Nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 9.09.2013 r., poz. 1950).
§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XVI-118-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf