Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji nr 9/2019 oraz przekazania w części do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji

Uchwała Nr XVI/116/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji nr 9/2019 oraz przekazaniu w części do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji


Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Rada Gminy Popielów rozpatruje petycję nr 9/2019 dotyczącą zmiany przepisów prawa w części obejmującej pkt 1 uznając zawarte żądania zmiany przepisów prawa miejscowego za niezasadne w zakresie:
1) „aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne” ze względu na brak stref płatnego parkowania w Gminie Popielów w których Rada Gminy Popielów ustalałaby wysokość i zasady opłat za parkowanie,
2) „aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach” ze względu na fakt, że na obszarze Gminy Popielów nie znajduje się żaden szpital oraz na fakt, że Gmina Popielów nie jest organem założycielskim jakiegokolwiek szpitala, a także ze względu brak podstaw prawnych do wprowadzenia regulacji zawartej w żądaniu.
§ 2. 
W pozostałym zakresie Rada Gminy Popielów przekazuje petycję nr 9/2019 dotyczącą zmiany przepisów prawa do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji – Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. 
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Popielów do:
1) zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji oraz przekazaniu petycji w pozostałej części do podmiotu właściwego w formie elektronicznej zawierającej skan uchwały,
2) przekazania petycji w pozostałej części do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XVI-116-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-12-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 9-2019 oraz przekazania w części do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf