Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/110/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XVI/110/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia  8 marca 1990 roku  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Ustala się dopłatę do ceny taryfowej z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w wysokości 1,23 zł do ceny 1 m³ ścieków wprowadzanych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez PROWOD Spółka z o.o. z/s w Kup.
2. Dopłata, o której mowa w ust. 1 przekazywana będzie przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu PROWOD Spółka z o.o. z/s w Kup.
§ 2. 
Do dopłaty, o której mowa w § 1, dolicza się należny podatek od towarów i usług.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 

PDFUchwała Nr XVI-110-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf (245,47KB)