Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

Uchwała Nr XVI/109/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
W uchwale nr XV/97/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 3864) wprowadza się następujące zmiany:
1. Uchyla się § 2 pkt 5 z załącznika do uchwały Nr XV/97/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XVI-109-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XV-97-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf