Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/107/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/107/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Ustala się budżet Gminy Popielów na rok budżetowy 2020 obejmujący:
1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie:        41 302 710,37 zł
z tego:
- Dochody bieżące w wysokości                35 425 828,02 zł
- Dochody Majątkowe w wysokości                  5 876 882,35 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie:        43 797 809,38 zł
z tego
- Wydatki bieżące w wysokości                32 465 829,53 zł
- Wydatki majątkowe w wysokości                11 331 979,85 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2. 
Planowany deficyt budżetu Gminy Popielów w kwocie    -2 495 099,01 zł
zostanie pokryty pożyczkami.
§ 3. 
Ustala się:
- Przychody budżetu w łącznej kwocie:                         4 839 675,01 zł
- Rozchody budżetu w łącznej kwocie:                         2 344 576,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. 
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach:
Dochody                            9 735 940,00 zł
Wydatki                             9 735 940,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwotach: 
Dochody                               780 593,00 zł
Wydatki                                 780 593,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. 
Ustala się roczny plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. 
Ustala się roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. 
Ustala się kwoty dotacji przekazywane z budżetu gminy w 2019 roku w łącznej wysokości:                                                                   1 861 000,00 zł
w podziale:
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości:            1 144 000,00 zł 
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości:                   717 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8. 
Ustala się roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9. 
Uchwala się:
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 120 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w wysokości:                               105 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości:                                                 15 000,00 zł
§ 10. 
Ustala się:
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości    1 500 000,00 zł
- wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości                                                   1 816 255,80 zł.
§ 11. 
Ustala się:
- dochody należne gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości                                        16 000,00 zł
- wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości                                                     16 000,00 zł
§ 12. 
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości:                                   50 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie:                          253 242,28 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie w wysokości:            128 242,28 zł
- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości:                                                   20 000,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości:                                                   105 000,00 zł
§ 13. 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty:    4 684 572,00 zł
§ 14. 
Łączna kwota udzielanych z budżetu poręczeń nie może przekroczyć               200 000,00 zł
Łączna kwota udzielanych z budżetu pożyczek nie może przekroczyć               300 000,00 zł
§ 15. 
Upoważnia się Wójta do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości:                            1 000 000,00 zł
2) Udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty:                       200 000,00 zł
3) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty:                       300 000,00 zł
4) Dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej,
5) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
6) Przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 16. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XVI-107-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2020 rok.pdf (12,31MB)