Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVI/106/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Uchwała Nr XVI/106/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów


Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Popielów na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 2. 
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt 2 uchwały.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. 
Traci moc uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Popielów z 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XVI-106-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (5,29MB)