Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XV/103/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa

Uchwała Nr XV/103/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Udziela się ze środków budżetu Gminy Popielów na 2019 rok pomocy finansowej Gminie Bierawa w formie dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na zadanie z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bierawie przy ul. Kościelnej.
§ 2. 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Bierawa a Gminą Popielów.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XV-103-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa.pdf