Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji projektu w zakresie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia

Uchwała Nr XV/99/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji projektu w zakresie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w ramach RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, jako Partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu


Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 216 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.)  Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji projektu w zakresie usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, planowanego do realizacji w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna RPO WO 2014-2020, jako Partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
2. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a maksymalna kwota dofinansowania całego projektu wynosi do 2 mln PLN. Wkład własny Gminy Popielów będzie wynosić 5,5% całości środków przeznaczonych na realizację zadań przez Gminę Popielów.
§ 2. 
Bezpośrednim realizatorem projektu o którym mowa w § 1 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie.
§ 3. 
Upoważnia się Wójta Gminy Popielów do podpisania deklaracji współpracy w ramach projektu w zakresie usług opiekuńczych świadczonych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XV-99-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji projektu w zakresie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących.pdf (489,00KB)