Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XV/98/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popielów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 
1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych:
a) papier,
b) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
c) szkło,
d) bioodpady, w tym odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, chyba że na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym prowadzone jest kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostownika przydomowego,
e) odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach, pochodzące z gospodarstw domowych,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) zużyte opony,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
l) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
m) odpady tekstyliów i odzieży.
§ 3. 
Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi świadczona będzie usługa polegająca na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.
§ 4. 
Określa się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):
1) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:
a) szkło w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe,
b) papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
c) bioodpady - trawa, gałęzie o dł. do 1,5 mb,
d) odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie – do 500 kg na miesiąc na jedno gospodarstwo domowe,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) metale,
j) zużyte opony,
k) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
l) odpady tekstyliów i odzieży;
2) właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK-u zebrane w sposób selektywny odpady, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem wywozu z terenu nieruchomości;
3) informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u podlega zamieszczeniu na stronie internetowej www.popielow.pl     oraz tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren PSZOK-u;
4) w PSZOK-u przyjmuje się posegregowane odpady komunalne dostarczone przez właściciela nieruchomości po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK-u sprawdzając zawartość dostarczonych odpadów, ich czystość oraz skład. Pracownik PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia oraz o niewiadomym składzie;
6) przyjęte w PSZOK-u  odpady komunalne są gromadzone w pojemnikach i kontenerach;
7) dostarczający odpady do PSZOK-u ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez pracownika punktu lub znaki informacyjne.
§ 5. 
1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego, które nie są zbierane w sposób selektywny uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i należy gromadzić ją w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1) jedno, dwu- trzyosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 120 l;
2) cztero-, pięcio- i sześcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l;
3) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki zapewniające pokrycie zapotrzebowania, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l;
4) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do liczby mieszkańców, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l na każde 50 osób;
5) do zbierania okresowo zwiększonych ilość odpadów komunalnych niesegregowanych, oprócz typowych pojemników dopuszcza się używanie szczelnych i trwałych worków z tworzywa sztucznego. Do momentu wywozu worki te powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się zgromadzonych w nich odpadów.
2. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny odbierane będą z terenu nieruchomości zamieszkałych bez limitu litrażowego / kilogramowego, według następującego sposobu zbiórki:
1) Papier – worek niebieski o pojemności co najmniej 120 l,
2) Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – pojemnik żółty lub czarny z żółtą klapą o pojemności co najmniej 120 l,
3) szkło  - pojemnik zielony o pojemności co najmniej 120 l,
4) bioodpady – pojemnik brązowy o pojemności co najmniej 120 l.
§ 6. 
1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) niesegregowane odpady komunalne w cyklu dwutygodniowym,
b) segregowane odpady komunalne:
- worek niebieski oznaczony napisem „Papier” – w cyklu ośmiotygodniowym,
- pojemnik żółty lub czarny z żółtą klapą oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – w cyklu czterotygodniowym,
- pojemnik zielony oznaczony napisem „Szkło” – w cyklu dwunastotygodniowym,
c) bioodpady – pojemnik brązowy oznaczony napisem „Bio”:
- w cyklu miesięcznym w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,
- w cyklu dwutygodniowym w okresie od 1 maja do 31 października;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) niesegregowane odpady komunalne – w cyklu tygodniowym,
b) segregowane odpady komunalne:
- pojemnik niebieski oznaczony napisem „Papier” – w cyklu dwutygodniowym,
- pojemnik żółty lub czarny z żółtą klapą oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”-  w cyklu dwutygodniowym,
- pojemnik zielony oznaczony napisem „Szkło” – w cyklu czterotygodniowym,
c) odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy oznaczony napisem „Bio”:
- w cyklu dwutygodniowym w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,
- w cyklu tygodniowym w okresie od 1 maja do 31 października;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, sprzed nieruchomości, raz na pół roku (termin wiosenny, termin jesienny);
4) przeterminowane leki właściciele nieruchomości mogą oddawać stale do specjalnych pojemników w aptekach, w których Gmina Popielów prowadzi zbiórki takich leków.
2. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą oddawać bez limitu litrażowego / kilogramowego do mobilnego kontenera ustawionego jeden raz na pół roku według ustalonego harmonogramu następujące rodzaje odpadów:
1) przeterminowane leki i chemikalia;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) pozostałe odpady niebezpieczne m.in. lampy fluorescencyjne, farby, opakowania po farbach, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia.
§ 7. 
Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 5 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Popielów z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę w drodze przetargu, udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.
§ 8. 
Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami, traktowane będą jako odpady zmieszane.
§ 9. 
W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać informacje o zaistniałych nieprawidłowościach w Urzędzie Gminy w Popielowie.
§ 10. 
Z dniem 01.01.2020 r. traci moc uchwała nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2506).
§ 11. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 12. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XV-98-2019 Rady Gminy Popieów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania.pdf (1,64MB)