Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

Uchwała Nr XV/97/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Z dniem 01.01.2020 r. traci moc uchwała Nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2505).
§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

Załącznik do uchwały Nr XV/97/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 listopada 2019 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości położonych na terenie Gminy Popielów, dotyczące:
1) wymagań w zakresie:
a) prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania lub mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co najmniej takich odpadów komunalnych jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, a także przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
b) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale 3 niniejszego regulaminu pojemniki i worki do selektywnego gromadzenia odpadów;
2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów:
a) papier,
b) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
c) szkło,
d) bioodpadów, w tym odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy,
e) odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach, pochodzące z gospodarstw domowych,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) zużyte opony,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
l) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
m) odpady tekstyliów i odzieży;
3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i niesegregowanych (zmieszanych) uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) mycie pojemników z przeznaczeniem na bioodpady zwłaszcza w przypadku wystąpienia wysokich temperatur powietrza w okresie od maja do października;
5) zaleca się wymianę piasku w piaskownicach z częstotliwością uniemożliwiającą zanieczyszczenie zagrażające zakażeniami chorobami bakteryjnymi, pasożytniczymi i zakaźnymi chorobami odzwierzęcymi, minimum 1 x na rok, po sezonie zimowym.
§ 3. 
1. Właściciel nieruchomości służącej do użytku publicznego zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia z niej błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.
2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie rozumie się uprzątnięcie w dniu powstania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.
3. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość.
4. Prace związane z usuwaniem śniegu i lodu powinny być prowadzone w sposób zapewniający ochronę terenów zieleni ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów.
5. Właściciel nieruchomości służącej do użytku publicznego zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z dachów i gzymsów sopli lodowych i zwisów śniegowych.
§ 4. 
1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym w sposób gwarantujący po umyciu i naprawie zebranie wody i odpadów, w szczelnych zbiornikach zabezpieczających odpady przed ich przedostaniem się do gruntu i wód.
2. Zabrania się mycia i naprawy pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, lasach, miejscach publicznych i wokół zbiorników wodnych.
3. Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady należy przekazać wyspecjalizowanym podmiotom.
§ 5. 
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez obowiązkowe przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2. W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, nieruchomość należy wyposażyć w przydomową oczyszczalnię ścieków, która spełnia wymagania określone w przepisach odrębnych lub w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, w przypadku wystąpienia gruntu niewłaściwego dla prawidłowego funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Nie jest obowiązkowe przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, gdy jest ona wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 
1. Odpady komunalne, powstające na terenie Gminy, muszą być gromadzone w pojemnikach i workach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszej uchwale. Natomiast nieczystości ciekłe, powstające na terenie nieruchomości winny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków bądź gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, odpowiadających wymaganiom wynikających z odrębnych przepisów.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w takim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich odbywało się bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia dla zdrowia użytkowników.
4. Pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) oraz pojemniki i worki na odpady wyselekcjonowane należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
5. Liczba pojemników i worków powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów powstających na terenie nieruchomości.
§ 7. 
1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 l;
2) worki o pojemności 120 l;
3) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemnościach 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2500 l, 5000 l, 7000 l;
4) pojemniki na odpady segregowane o pojemności: 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l;
5) pojemniki na bioodpady: 120 l, 240 l, 1100 l;
6) przydomowe kompostowniki do bioodpadów;
7) kontenery na odpady budowlane i gruz o pojemności: od 1000 l do 15 000 l;
8) specjalne pojemniki do zbierania niebezpiecznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, ustawionych w wyznaczonych przez Gminę Popielów miejscach zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów;
9) pojemniki na przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.
2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1) ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych przypadający na jednego mieszkańca w ilości 40 litrów/dwa tygodnie;
2) jedno, dwu- i trzyosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość  w pojemnik o pojemności co najmniej 120 l;
3) cztero-, pięcio- i sześcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l,
4) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki zapewniające pokrycie zapotrzebowania, uwzględniając przyjęte normatywy oraz częstotliwość opróżniania pojemników;
5) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy;
6) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w szczególności prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, dostosowując pojemność pojemników do norm:
a) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli – 3 l/tydzień na jedno dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,
b) dla lokali handlowych – 50 l/tydzień na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,
c) dla lokali gastronomicznych – 20 l/tydzień na jedno miejsce konsumpcyjne lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,
d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych (w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych) – 10 l/tydzień na osobę pracującą, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,
e) dla ogródków działkowych – 20 l/tydzień na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l/tydzień poza tym okresem,
f) dla instytucji publicznych i instytucji kultury – 10 l/tydzień na każdą osobę pracującą, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,
g) dla świetlic wiejskich – 120 l/miesiąc na jedną świetlicę,
h) dla szpitali, domów opieki, hoteli, pensjonatów i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania - 20 l/ tygodniowo na jedno  łóżko,
i) dla cmentarzy – 1,5 l/miesiąc na jeden nagrobek w okresie od 1 marca do 31 listopada i 1 l/miesiąc  poza tym okresem lecz nie mniej niż jeden pojemnik 1100 na każdy cmentarz,
j) dla jednostki Ochotniczych Straży Pożarniczych – 120 l/miesiąc na jednostkę.
3. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), oprócz typowych pojemników dopuszcza się używanie szczelnych i trwałych worków z tworzywa sztucznego. Do momentu wywozu worki te powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się zgromadzonych w nich odpadów.
§ 8. 
Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach i workach do tego celu przeznaczonych i uwzględniając następujące zasady:
1) niebieski worek z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, opakowania z papieru i tektury, oznaczony napisem „Papier”;
2) żółty pojemnik lub czarny z żółtą klapą z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
3) zielony pojemnik z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczony napisem „Szkło”;
4) brązowy pojemnik z przeznaczeniem na bioodpady, oznaczony napisem „Bio”;
5) dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Zwalnia się właścicieli nieruchomości, deklarujących chęć kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostowniach z posiadania pojemnika brązowego na bioodpady;
6) przeterminowane leki – zbierane w specjalnych pojemnikach w aptekach i przychodniach, w których Gmina Popielów prowadzi zbiórki takich leków lub podczas zbiórki odpadów niebezpiecznych;
7) zużyte baterie i akumulatory – zbierane w ustawionych pojemnikach w placówkach oświatowych i obiektach użyteczności publicznej lub w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów w specjalnych pojemnikach;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy przekazywać przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe po ich zebraniu na terenie nieruchomości – usuwane na indywidualne zgłoszenie;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbierany w kontenerze przenośnym lub przekazywany przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, podczas zbiórki tego rodzaju odpadu lub do jego siedziby.
§ 9. 
Zasady rozmieszczania pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);
2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) oraz pojemniki i worki na odpady wyselekcjonowane należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub pobocze przed wejściem na teren nieruchomości;
3) miejsce ustawienia pojemników i worków powinno być utrzymywane w czystości;
4) pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach autobusowych, parkingach oraz innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników w/w terenów,
b) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożlwiających ich stałe opróżnianie przez podmiot uprawniony,
c) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób,
d) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów;
5) szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z obszaru nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 
Stałe odpady powinny być usuwane z obszaru nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego systematycznie, w terminach uzgodnionych z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, tak często aby urządzenia do ich zbierania nie przepełniały się.
§ 11. 
1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy usuwać – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
2. Bioodpady należy usuwać - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.
3. Odpady komunalne z selektywnej zbiórki, tj.:
- papier, metale i tworzywa sztuczne odbierane od właścicieli nieruchomości: nie częściej niż jeden raz na miesiąc i nie rzadziej niż jeden raz na kwartał,
- szkło nie częściej niż jeden raz na miesiąc i nie rzadziej niż jeden raz na pół roku.
4. Przeterminowane leki – należy gromadzić w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach i przekazywać w wyznaczonych dniach ustawienia specjalistycznego przenośnego kontenera mobilnego lub gromadzić w specjalistycznych pojemnikach i przekazywać nie rzadziej niż raz w roku.
5. Odpady elektryczne i elektroniczne – należy przekazywać do punktu zbierania zużytego sprzętu nie rzadziej niż raz w roku.
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe – należy przekazywać jednostce uprawnionej w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
7. Odpady budowlane, rozbiórkowe i zużyte opony – na indywidualne zgłoszenie.
§ 12. 
1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych powinno być dokonywane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania na teren nieruchomości, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
§ 13. 
Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów i wysypywania się ich na ziemię powodując zanieczyszczenia środowiska,
2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się wg potrzeb na indywidualne zgłoszenie, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu;
3) kosze uliczne należy opróżniać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem pkt 1.
§ 14. 
Sposób pozbywania się odpadów:
1) odpady komunalne, segregowane i niesegregowane (zmieszane), są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w gminie;
2) meble i inne odpady  wielkogabarytowe muszą być wystawione na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być złożone w kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd podmiotu uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystania z nieruchomości;
4) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 2 pkt 2 lit. a – l, właściciele nieruchomości zamieszkałych mają możliwość przekazywania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
5) odpady zebrane selektywnie wymienione w § 2 pkt 2 lit. a – l i niesegregowane (zmieszane), właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi m.in. z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)  oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) o odpadach.
§ 15. 
1. Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych winien odbywać się specjalnie do tego przeznaczonymi pojazdami.
2. Nieczystości ciekłe winny być wywożone przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i powinny być przetransportowane do stacji zlewnej.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego
§ 16. 
W oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:
1) Zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych i ograniczenia ich ilości, poprzez podejmowanie działań mających na celu ułatwienie procesów recyklingu i odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2) zmniejszenie ilości bioodpadów kierowanych do składowania;
3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie;
4) upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na obszarze całej gminy;
5) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. 
Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) opieka i kontrola nad posiadanymi zwierzętami, eliminowanie zagrożenia i uciążliwości dla ludzi;
2) utrzymywanie zwierząt na terenie swoich posesji lub w odosobnionych kojcach;
3) wyprowadzanie psów na terenach użytku publicznego na smyczy lub w kagańcu, a psów rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – na smyczy i w kagańcu;
4) zwolnienie psa ze smyczy wyłącznie w miejscach odosobnionych z zachowaniem bezpośredniej kontroli nad zwierzęciem;
5) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 18. 
Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania niżej wymienionych zasad:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości może odbywać się tylko w sposób zgodny z prawem i nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
2) nie powodować przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas i odory;
3) przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
4) usuwania wszelkich pozostawionych przez zwierzęta nieczystości w miejscach użyteczności publicznej.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 19. 
1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod skoncentrowane budownictwa mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.
3. Deratyzacji dokonuje się ponadto każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4. Obowiązek deratyzacji, w odniesieniu do właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, może odbywać się w miarę potrzeby.
5. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.
6. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
 

PDFUchwała Nr XV-97-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf (3,45MB)