Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji -przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała Nr XV/94/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), w związku z art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
W uchwale nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Dotację można otrzymać na budowę przydomowej oczyszczalni zlokalizowanych w miejscowościach, w których jest brak możliwości podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej: Kuźnica Katowska, Popielowska Kolonia, Popielów ulice: Moniuszki, Zielona, Kraszewskiego, Prusa, Szkolna, Zajączka, Powolnego, Kamieniec oraz Jakuba Kani, gdzie jest brak technicznych możliwości podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XV-94-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV-99-2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji - przydomowe oczyszczalnie.pdf (352,60KB)