Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/92/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz  art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy Popielów uchwala co następuje:
§ 1. 
Uchwała określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana miesięcznie z dołu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy w Popielowie lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy w Popielowie.
§ 3. 
Traci moc uchwała Nr V/22/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 596).
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5. 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XV-92-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (315,46KB)