Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XV/90/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy Popielów uchwala co następuje:
§ 1. 
1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej opłaty ustalonej w ust. 2.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1,                    w wysokości 22,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na terenie gminy Popielów.
3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na terenie gminy Popielów, co stanowi dwukrotność wysokości stawki ustalonej w ust. 2
§ 2. 
Z dniem 01.01.2020 r. traci moc uchwała nr XXIX/258/2017 Rady Gminy Popielów z dnia                        30 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 3095).
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2020 r.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XV-90-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf