Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekt Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów

Uchwała Nr XIV/88/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim”


Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” wspólnie z Partnerami: Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła w Karłowicach, Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną, Stowarzyszeniem Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona, Stowarzyszeniem Nasza Wieś Stare Siołkowice, w którym Gmina Popielów pełnić będzie rolę Partnera Wiodącego.
2. Projekt przewidziany do realizacji w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.
§ 2. 
1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Partnera Wiodącego z Partnerami wymienionymi w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały określać będzie porozumienie zawarte pomiędzy Partnerami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Popielów do zawarcia porozumienia w sprawie partnerstwa dotyczącego projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XIV-88-2019 z dnia 30-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów.pdf (404,81KB)