Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany

Uchwała Nr XIV/87/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie § 6 i § 7 ust. 1 uchwały Nr XVI/109/2008 Rady Gminy Popielów z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Popielów oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 73, poz. 1898 z 29 września 2008 r. z późn. zm), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Wyraża się zgodę na zbycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Popielów położonych w miejscowościach Stare Siołkowice – działek nr 1930/5 km. 3 obręb Stare Siołkowice o pow. 0,0672 ha i działki nr 1930/6 km. 3 o pow. 0,0783 ha zapisanych w KW OP1B/00021035/9 na  prawo własności nieruchomości gruntowych działek nr 1932/3 km. 3 o pow. 0,0182 ha, 1932/4 km. 3 o pow. 0,0291 ha, 1932/7 km. 3 o pow. 0,0250 ha, 1932/8 km. 3 o pow. 0,0461 ha, 1932/9 km. 3 o pow. 0,0388 ha i 1932/10 km. 3 o pow. 0,0064 ha obręb Stare Siołkowice zapisane w KW OP1B/00017883/7, położonych w Starych Siołkowicach, stanowiące własność osób fizycznych, za dopłatą wynikającą z różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XIV-87-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany.pdf (324,22KB)