Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni

Uchwała Nr XIV/85/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni na prace konserwatorskie kościoła ewangelickiego w Lubieni


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) oraz § 6 uchwały Nr X/57/209 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2019 r. poz. 2346) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Uchyla się Uchwałę Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni na prace konserwatorskie kościoła ewangelickiego w Lubieni.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XIV-85-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII-81-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26-09-2019.pdf (298,96KB)