Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIV/84/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Uchwała Nr XIV/84/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 4 i 5 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwała, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody bieżące: 5 984,67 zł,
- wydatki bieżące: 214 174,67 zł;
2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody bieżące: -45,00 zł,
- wydatki bieżące: -10 000,00 zł;
3) zwiększeniu planu przychodów budżetu gminy o łączną kwotę: 198 235,00 zł;
4) przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy z tego:
- wydatki bieżące: 3 849,00 zł,
- wydatki majątkowe: -3 849,00 zł.
§ 2. 
Roczny plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 
Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
§ 5. 
Budżet gminy na 2019 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: 39 436 434,51 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 32 344 861,40 zł,
b) dochody majątkowe: 7 091 573,11 zł;
2) Przychody ogółem: 2 503 798,49 zł;
3) Wydatki ogółem: 37 894 849,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 30 150 957,67 zł,
b) wydatki majątkowe: 7 743 891,33 zł;
4) Rozchody ogółem: 4 045 384,00 zł.
§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XIV-84-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf (3,94MB)