Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr XIII/82/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Zmienia się załącznik do uchwały nr IX/48/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

Załącznik do uchwały Nr XIII/82/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 września 2019 r.
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

NR    …………………..
z dnia ………………… 2019 r.
w sprawie  powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania własnego Gminy Popielów polegającego na prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Popielów, na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów porozumienia międzygminnego oraz uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego pomiędzy:
Gminą Dobrzeń Wielki z siedzibą ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki reprezentowaną przez Pana Piotra Szląpę – Wójta Gminy Dobrzeń Wielki  oraz
Gminą Popielów z siedzibą ul. Opolska 13, 46-090 Popielów reprezentowaną przez Panią Sybillę Stelmach - Wójta Gminy Popielów,  łącznie zwanych "stronami", 
zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:
§ 1. 
Strony niniejszego porozumienia ustalają zasady wspólnego działania w zakresie prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Popielów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki od 1 stycznia 2020 r.
§ 2. 
Gmina Popielów powierza, a Gmina Dobrzeń Wielki przyjmuje do wykonania realizację zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Popielów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. 
Gmina Dobrzeń Wielki zobowiązuje się do prowadzenia przez okres trwania porozumienia, stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy Polnej, 46-080 Chróścice, na zasadach wynikających z ustawy o zachowaniu czystości z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), przepisach wykonawczych, regulaminie PSZOK oraz umowie wykonawczej łączącej Gminę Dobrzeń Wielki, a spółkę PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup.
§ 4. 
Gmina Dobrzeń Wielki zobowiązuje się do stworzenia warunków do przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie i dostarczonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów w lokalizacji wskazanej w § 3.
§ 5. 
1. Zadanie objęte niniejszym porozumieniem będzie realizowane przez Gminę Dobrzeń Wielki za pośrednictwem PROWOD Sp. z o.o. 46-082 Kup ul. Rynek 4, która jest spółką komunalną obu stron, a Gmina Dobrzeń Wielki posiada z ww. Spółką umowę wykonawczą dotyczącą tego typu zadań własnych gminy.
2. W tym zakresie Gmina Dobrzeń Wielki zobowiązuje rozszerzyć zakres umowy łączącej ją z PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, o realizacje zadania własnego gminy Popielów, będącego przedmiotem niniejszego Porozumienia.
§ 6. 
1. Udział w kosztach realizacji przedmiotu Porozumienia Gminy Popielów, polegać będzie na wnoszeniu przez nią dotacji celowej na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki, na pokrycie kosztów realizacji przedmiotu Porozumienia.
2. Gmina Popielów udziela rocznej dotacji celowej w wysokości ………………. , płatnej w 12 równych, miesięcznych ratach, płatnych z góry do dnia 15 danego miesiąca kalendarzowego, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki.
3. W przypadku gdy realizacja przedmiotu Porozumienia przez Gminę Dobrzeń Wielki, będzie miała miejsce przez niepełny rok kalendarzowy, kwotę dotacji o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obliczana będzie proporcjonalnie do czasu w jakim Gmina Dobrzeń Wielki, realizuje powierzone zadanie w danym roku kalendarzowym.
4. Gmina Dobrzeń Wielki zobowiązuje się do rozliczenia przyznanej dotacji celowej, w terminie 1 miesiąca od końca danego roku kalendarzowego i przedstawienia w tym zakresie sprawozdania merytorycznego Gminie Popielów.
5. Kwota niewykorzystanej dotacji podlegać będzie zwrotowi, w terminie 1 miesiąca od dnia przedstawienia sprawozdania merytorycznego z rozliczenia przyznanej dotacji, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Popielów.
§ 7. 
Gmina Popielów zobowiązuje się do ponoszenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na zasadach wynikających z umowy, o której mowa w § 5.
§ 8. 
1. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania porozumienia z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. 
1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
§ 10. 
Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki                                        Wójt Gminy Popielów

Piotr Szlapa                                                                Sybilla Stelmach


PDFUchwała Nr XIII-82-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26-09-2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX-48-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego.pdf