Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni na prace konserwatorskie kościoła ewangelickiego w Lubieni

Uchwała Nr XIII/81/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni na prace konserwatorskie kościoła ewangelickiego w Lubieni


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr X/57/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2019 r. poz. 2346) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Udziela się w 2019 roku dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni na prace konserwatorskie kościoła ewangelickiego w Lubieni, zabytku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków, obejmujące: odnowienie tynków prezbiterium z uwzględnieniem kolorystyki charakterystycznej dla zabytku.
§ 2. 
Kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy).
§ 3. 
Środki, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały zabezpieczone są w budżecie Gminy Popielów w dziale 921 rozdział 92120.
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XIII-81-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26-09-2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni na prace konserwatorskie kościoła ewangelickiego w Lubieni.pdf