Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XIII/79/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej"

Uchwała Nr XIII/79/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji projektu pod nazwą „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX – „Wysoka jakość edukacji”, Działanie 9.1. „Rozwój edukacji”, poddziałanie 9.1.4. „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej”.
3. Realizatorem projektu jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (RZPWE).
§ 2. 
1. Współpraca z Realizatorem wymienionym w § 1 ust. 3 będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w deklaracji przystąpienia do projektu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Popielów w ramach realizowanego projektu do zabezpieczenia wkładu własnego w formie niefinansowej (wkład niepieniężny) jako koszt eksploatacji sal dydaktycznych Publicznego Przedszkola w Popielowie.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XIII-79-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26-09-2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”.pdf