Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice

Uchwała Nr XIII/77/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr X/54/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice, Rada Gminy Popielów po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów uchwala, co następuje:
DZIAŁ I.
Przepisy ogólne
§ 1. 
Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony w granicach administracyjnych wsi Stare Siołkowice, określony na rysunku planu.
§ 2. 
Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§ 3. 
Użyte w uchwale określenia „...” oznaczają:
1) „agroturystyka” – wynajem do 5 pokoi w budynku mieszkalnym położonym w istniejącym gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku wraz z ich wyżywieniem; przedmiotowa definicja wynika z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
2) „ciągi komunikacyjne” – drogi publiczne i wewnętrzne wyznaczone na rysunku planu;
3) „dach płaski” – dach o nachyleniu do 8 stopni;
4) „działka w bezpośrednim sąsiedztwie” – działkę budowlaną, która posiada boczną granicę (przebiegającą od drogi w głąb terenu) wspólną z sąsiednią i ma zapewniony wjazd i dojście z tej samej drogi, przy czym kryterium „tej samej drogi” jest ten sam numer ewidencyjny działki drogi lub ta sama nazwa ulicy;
5) „modernizacja” – przebudowę lub odbudowę, o których mowa w przepisach Prawa budowlanego;
6) „nieprzekraczalna linia zabudowy” – linię, której projektowany budynek nie może przekroczyć; dopuszcza się przekroczenie ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy na odległość do 1,3 m częściami budynku takimi jak: okapy, zadaszenia nad wejściem, balkony, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie;
7) „pas technologiczny linii elektroenergetycznej” – pas gruntu wyznaczony wzdłuż linii elektroenergetycznych 110 kV i 400 kV, w którym mogą wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu terenu;
8) „plan” – niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
9) „powierzchnia całkowita zabudowy” – powierzchnię całkowitą wszystkich kondygnacji nadziemnych zabudowy, o której mowa w pkt 21 niniejszego paragrafu;
10) „przekrój uliczny” – wymaganie warunków technicznych jak dla dróg publicznych przebiegających w terenach zabudowanych z obustronnym lub jednostronnym chodnikiem;
11) „przekrój drogowy” – wymaganie warunków technicznych jak dla dróg publicznych przebiegających w terenach niezabudowanych;
12) „szerokość elewacji frontowej” – szerokość budynku mierzoną na głębokości 5 m od lica ściany najbardziej wysuniętej do drogi, z której zapewniona jest obsługa komunikacyjna działki;
13) „tektonika elewacji” – zwartość kompozycyjną elewacji (np. proporcje podziałów, osie kompozycyjne, elementy wystroju, materiały elewacyjne);
14) „teren” – powierzchnię wydzieloną na rysunku planu linią rozgraniczającą, posiadającą odrębne oznaczenie;
15) „usługi użyteczności publicznej” – usługi administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, pocztowe, turystyki, sportu, biurowe;
16) „usługi nieuciążliwe” – usługi lub usługi powiązane z działalnością produkcyjną, które spełniają wymóg dopuszczalnego poziomu hałasu ustalonego dla danego terenu i nie wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
17) „ustawa” – ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
18) „wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej” – procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej;
19) „wskaźnik zabudowy” – procentowy udział powierzchni zabudowy obiektów zdefiniowanych w pkt 21 niniejszego paragrafu w powierzchni działki budowlanej;
20) „wysokość zabudowy” – wysokość zabudowy, o której mowa w pkt 21 niniejszego paragrafu, mierzoną zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
21) „zabudowa” – budynek lub zespół budynków zdefiniowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB);
22) „zabudowa zagrodowa – zabudowę zagrodową zdefiniowaną w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym agroturystykę;
23) „zachowanie istniejącej zabudowy” – dopuszczenie modernizacji obiektu budowlanego;
24) „zasada kontynuacji zabudowy” – nawiązanie się do następujących parametrów istniejącej zabudowy położonej na działce w bezpośrednim sąsiedztwie lub w granicach zabudowanej działki budowlanej: szerokości elewacji frontowej z tolerancją do 25% jednak nie węższej niż 6 m, wysokości z tolerancją do 5% nieprzekraczając wysokości ustalonych planem, geometrii dachu, spadku połaci z tolerancją do 5% w przypadku dachów stromych, usytuowania głównej kalenicy – zasada kontynuacji zabudowy nie dotyczy budynków krytych dachami o niesymetrycznym spadku połaci i o przesuniętej w pionie kalenicy.
§ 4. 
1. Ustalenia działu II obowiązują o ile przepisy szczegółowe zawarte w dziale III nie stanowią inaczej.
2. Oznaczenie terenu składa się z litery z numerem z kropką i symbolu literowego terenu lub tylko z symbolu literowego terenu. Ustala się, że dla terenów oznaczonych tylko symbolem literowym obowiązują wyłącznie odpowiednie przepisy działu II.
3. Ustalenia działów II i III dla poszczególnych terenów należy odczytywać w powiązaniu z ustaleniami graficznymi na rysunku planu.
4. Terminy o znaczeniu określonym w § 3 oznaczone zostały w tekście uchwały pogrubioną czcionką.
5. Dla potrzeb niniejszego planu intensywność zabudowy należy obliczyć zgodnie z zasadą określoną w ustawie przyjmując powierzchnię całkowitą zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 9.
6. Budynki garażowe i gospodarcze niezwiązane z budynkiem mieszkalnym należy traktować jak zabudowę o funkcji przeznaczenia terenu.
7. Na rysunku planu linie podziału geodezyjnego należy odczytywać z mapy zasadniczej. W przypadku braku mapy zasadniczej linie podziału geodezyjnego należy odczytać z mapy ewidencyjnej.
8. Zgodnie z przepisami ustawy, tereny, których przeznaczenie plan zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy.
DZIAŁ II.
Przepisy dla całego obszaru planu
Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, minimalne liczby miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów
§ 5. 
1. Dla terenów od A1.MN do A6.MN, od B1.MN do B47.MN i C1.MN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę wielorodzinną w budynkach do 3 lokali mieszkalnych;
b) dopuszcza się lokale użytkowe zgodnie z definicją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zawartą w Prawie budowlanym pod usługi nieuciążliwe,
c) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, ciągi piesze, miejsca parkingowe oraz dojazdy,
d) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 30%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,0;
3) parametry nowej zabudowy, z wyłączeniem zabudowy garażowej i gospodarczej:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 45 stopni,
- dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 8 m.
2. Dopuszcza się zasadę kontynuacji zabudowy.
3. Na terenach określonych w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie wskaźników zagospodarowania działki wynikających z jej istniejącego zagospodarowania.
4. Na terenach określonych w ust. 1 ustala się następujące parametry zabudowy garażowej i gospodarczej związanej z zabudową mieszkaniową:
1) wysokość zabudowy: do 6 m;
2) geometria dachu: spadki połaci dachowych: od 30 do 45 stopni,
3) dopuszcza się dach płaski tylko wtedy gdy projektowany budynek będzie miał wysokość do 3,5 m i położony będzie za frontem zabudowy o funkcji przeznaczenia terenu.
5. Dla terenów określonych w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 80 m² powierzchni użytkowej lokalu usługowego,
c) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji nadziemnej.
§ 6. 
1. Dla terenów od A1.MU do A11.MU, od B1.MU do B48.MU ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującą zabudowę mieszkaniową albo usługową, albo mieszkaniowo-usługową, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową realizowaną jako zabudowa jednorodzinna lub wielorodzinna w budynkach do 5 lokali mieszkalnych;
b) dopuszcza się usługi użyteczności publicznej i nieuciążliwe,
c) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, ciągi piesze, miejsca parkingowe oraz dojazdy,
d) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 60%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,2;
3) parametry nowej zabudowy, z wyłączeniem zabudowy garażowej i gospodarczej:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 45 stopni,
- dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 8 m.
2. Dopuszcza się zasadę kontynuacji zabudowy.
3. Na terenach określonych w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie wskaźników zagospodarowania działki wynikających z jej istniejącego zagospodarowania.
4. Na terenach określonych w ust. 1 ustala się następujące parametry zabudowy garażowej i gospodarczej związanej z zabudową mieszkaniową:
1) wysokość zabudowy: do 6 m;
2) geometria dachu: spadki połaci dachowych: od 30 do 45 stopni,
3) dopuszcza się dach płaski tylko wtedy gdy projektowany budynek będzie miał wysokość do 3,5 m i położony będzie za frontem zabudowy o funkcji przeznaczenia terenu.
5. Dla terenów określonych w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 80 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych,
c) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji nadziemnej.
§ 7. 
1. Dla terenu A1.ML ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy rekreacyjnej, obejmującej zabudowę rekreacji indywidualnej lub zabudowę zamieszkania zbiorowego związaną z rekreacją i turystyką, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, miejsca parkingowe,
b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 30%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,0;
3) parametry nowej zabudowy, z wyłączeniem zabudowy garażowej i gospodarczej:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 14 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 45 stopni,
- dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 8 m.
2. Na terenie określonym w ust. 1 ustala się następujące parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:
1) wysokość zabudowy: do 6 m;
2) geometria dachu: spadki połaci dachowych: od 30 do 45 stopni,
3) dopuszcza się dach płaski tylko wtedy gdy projektowany budynek będzie miał wysokość do 3,5 m i położony będzie za frontem zabudowy o funkcji przeznaczenia terenu.
3. Dla terenu określonego w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej,
b) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się kondygnacji nadziemnej.
§ 8. 
1. Dla terenów od B1.U do B6.U ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, ciągi piesze, miejsca parkingowe,
b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 60%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,2;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 45 stopni,
- dopuszcza się dach płaski.
2. Dopuszcza się zasadę kontynuacji zabudowy.
3. Na terenach określonych w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie wskaźników zagospodarowania działki wynikających z jej istniejącego zagospodarowania.
4. Dla terenów określonych w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 80 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych lub na 3 zatrudnionych,
b) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji nadziemnej.
§ 9. 
Dla terenu B1.Uk ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej kultu religijnego obejmujący zabytkowy kościół i cmentarz przykościelny, na którym:
a) zakazuje się nowej zabudowy,
b) zakazuje się nowych pochówków,
c) dopuszcza się wyłącznie podziemne urządzenia infrastruktury technicznej prowadzone w sposób bezpieczny dla budynku kościoła;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: ustala się utrzymanie wskaźników zagospodarowania działki wynikających z jej istniejącego zagospodarowania i zabudowy;
3) z powodu ochrony zabytku i jego ekspozycji ustala się zakaz lokalizacji miejsc postojowych; dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem B1.Uk.
§ 10. 
1. Dla terenów A1.US i A2.US ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren sportu i rekreacji, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę,
b) dopuszcza się zieleń urządzoną, ciągi piesze, miejsca parkingowe,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 20%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:0,8;
3) parametry nowej zabudowy, z wyłączeniem zabudowy garażowej i gospodarczej:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 14 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku: dowolny.
2. Dla określonych w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 80 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych lub na 3 zatrudnionych,
b) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji nadziemnej.
§ 11. 
Dla terenów R ustala się przeznaczenie pod tereny rolnicze, na których:
1) zakazuje się zabudowy;
2) dopuszcza się budowle przeciwpowodziowe;
3) dopuszcza się drogi dojazdu rolnego;
4) dopuszcza się zbiorniki wodne o ile nie jest to sprzeczne z ochroną przyrody;
5) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9.
§ 12. 
1. Dla terenów od B1.RM do B9.RM, od C1.RM do C6.RM ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy zagrodowej;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 50%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,0;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 45 stopni,
- dopuszcza się dach o nachyleniu poniżej 30° w budynkach gospodarskich i inwentarskich położonych w odległości większej niż 20 m od ciągów komunikacyjnych.
2. Dopuszcza się zasadę kontynuacji zabudowy.
3. Dla określonych w ust. 1 wymaga się 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny realizowane jako naziemne lub w budynku.
§ 13. 
Dla terenów Rd ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – teren rolniczy z dopuszczoną zabudową zagrodową;
2) warunki dopuszczenia zabudowy:
a) działka ma dostęp do drogi publicznej,
b) infrastruktura techniczna jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego;
3) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej i parametry nowej zabudowy oraz ilość miejsc parkingowych jak dla terenów oznaczonych symbolem RM.
§ 14. 
1. Dla terenów od B1.PU do B4.PU ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę usługową,
b) dopuszcza się obiekty produkcyjne związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej,
c) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, miejsca parkingowe oraz dojazdy,
d) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
e) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 60%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,2;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 16 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych do 36 stopni,
- dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 10 m.
2. Na terenach określonych w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie wskaźników zagospodarowania działki wynikających z jej istniejącego zagospodarowania.
3. Dla terenów określonych w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe 3 zatrudnionych lub na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych lub produkcyjnych,
b) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji nadziemnej.
§ 15. 
Dla terenów oznaczonych symbolem ZL ustala się przeznaczenie terenu pod lasy. Zasady zagospodarowania określone są w planie urządzenia lasu lub w uproszczonym planie urządzenia lasu.
§ 16. 
Dla terenów ZPw ustala się przeznaczenie terenu pod park wiejski, na którym:
1) zakazuje się zabudowy za wyjątkiem budowli ogrodowej typu altana o powierzchni zabudowy do 30 m² i wysokości do 6 m, o dowolnej architekturze;
2) dopuszcza się terenowe urządzenia rekreacji;
3) dopuszcza się lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej realizowanych jako podziemne.
§ 17. 
1. Dla terenu oznaczonego symbolem B1.ZC ustala się:
1) przeznaczenie terenu – cmentarz, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę,
b) dopuszcza się zieleń urządzoną,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 5%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 0%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,
d) maksymalna intensywność zabudowy:0,1;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 16 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku: dowolny.
2. W zakresie zabezpieczenia miejsc parkingowych ustala się wykorzystanie parkingu publicznego na terenie B1.KS.
§ 18. 
Dla terenów oznaczonych symbolem WS ustala się przeznaczenie terenu – tereny wód śródlądowych, na którym:
1) zakazuje się zabudowy;
2) dopuszcza się budowle drogowe w ciągu dróg publicznych i wewnętrznych;
3) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9, pod warunkiem prowadzenia pod dnem cieku lub jako sieci napowietrzne.
§ 19. 
Dla terenów oznaczonych symbolami KD-Gi, KD-Zi, KD-Li, KD-Di, KD-L i KD-D ustala się przeznaczenie terenu pod drogi publiczne obejmujące pas drogowy. W pasie drogowym dopuszcza się lokalizację wiat przystankowych o wysokości do 5 m, powierzchni zabudowy do 30 m² i dowolnej architekturze Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone zostały w rozdziale 8.
§ 20. 
Dla terenów oznaczonych symbolem KDW ustala się przeznaczenie terenu pod tereny dróg wewnętrznych. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone zostały w rozdziale 8.
§ 21. 
1. Dla terenów oznaczonych symbolami B1.KDW i B2.KDW ustala się przeznaczenie pod tereny dróg wewnętrznych obejmujących drogi wewnętrzne i zieleń urządzoną, na których:
1) dopuszcza się lokalizację wiat przystankowych o wysokości do 5 m, powierzchni zabudowy do 30 m² i dowolnej architekturze;
2) nakazuje się zachowanie istniejącego budynku trafostacji;
3) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone zostały w rozdziale 8.
§ 22. 
Dla terenów oznaczonych symbolami A1.KS i B1.KS ustala się przeznaczenie terenu pod parkingi publiczne. Ustala się zakaz zabudowy. Ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych.
§ 23. 
Dla terenu oznaczonego symbolem 1.TK ustala się przeznaczenie terenu pod teren kolejowy obejmujący obszar kolejowy istniejącej linii kolejowej. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi transportu kolejowego.
§ 24. 
1. Dla terenów B1.IT ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren infrastruktury technicznej – oczyszczalni ścieków, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę,
b) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, miejsca parkingowe,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 0%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,2;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych do 36 stopni,
- dopuszcza się dach płaski.
2. Dla terenów określonych w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe 3 zatrudnionych,
b) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się w pierwszej kondygnacji nadziemnej.
§ 25. 
1. Dla terenu B2.IT ustala się
1) przeznaczenie terenu – teren infrastruktury technicznej – ujęcia wody podziemnej, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę,
b) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, miejsca parkingowe,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 30%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,001,
d) maksymalna intensywność zabudowy:0,5;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych do 36 stopni,
- dopuszcza się dach płaski.
2. Dla terenów określonych w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej: 1 miejsce parkingowe 3 zatrudnionych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych: naziemne.
§ 26. 
Dla terenu oznaczonego symbolem C1.IT-WS ustala się przeznaczenie terenu – teren infrastruktury wód śródlądowych obejmujący obszar śródlądowej drogi wodnej o szczególnym znaczeniu transportowym. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami Prawa wodnego.
§ 27. 
1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady zabudowy wzdłuż ciągów komunikacyjnych:
a) zabudowę należy lokalizować względem ustalonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w § 3 pkt 6,
b) jeżeli istniejąca zabudowa znajduje się w całości lub w części między linią rozgraniczającą ciągu komunikacyjnego a nieprzekraczalną linią zabudowy, zabudowa po jej rozbiórce może być odtworzona o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami o drogach publicznych;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) dopuszcza się stosowanie naczółków, okien dachowych, lukarn bez limitowania nachylenia połaci daszków ani ich geometrii,
b) zakazuje się stosowania oblicówki wykonanej z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie ściany,
c) minimalna szerokość elewacji frontowej budynków o funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej : 6 m;
3) zasady rozbudowy:
a) budynku krytego dachem stromym: rozbudowa winna być kryta dachem stromym o nachyleniu połaci jak w budynku podlegającym rozbudowie, z tolerancją do 10%,
b) budynku krytego dachem płaskim: rozbudowa winna być kryta dachem płaskim, przy czym nie limituje się sposobu zadaszenia nad wejściem do budynku;
c) bez względu na geometrię dachu dopuszcza się rozbudowę zwieńczoną tarasem stanowiącym powierzchnię użytkową wyżej położonej kondygnacji, przy czym powierzchnia tej rozbudowy nie może przekroczyć 25 m²;
d) w przypadku realizacji rozbudowy wzdłuż granicy działki dopuszcza się dach jednospadowy o nachyleniu połaci jak w budynku podlegającym rozbudowie, z tolerancją do 20%,
e) dopuszcza się zachowanie wysokości istniejącego budynku nawet gdy przekracza ona wielkości ustalone w planie dla poszczególnych terenów,
f) tektonika elewacji winna nawiązywać do istniejącego budynku, chyba, że jej zmiana następuje na całym obiekcie, łącznie z istniejącym;
4) zasady nadbudowy:
a) dopuszczalna wysokość zabudowy: zgodna z ustaleniami dla terenu; 
b) geometria dachu: zgodna z odpowiednimi ustaleniami dla terenu.
2. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy gdy jej gabaryty i geometria dachu nie spełniają kryteriów określonych dla poszczególnych terenów.
Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 28. 
1. Ustala się:
1) na terenach oznaczonych symbolem MU, RM, Rd i MN, gdzie została dopuszczona zabudowa zagrodowa, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
2) na terenach oznaczonych symbolami B1.U, B2.U, B6.U i MN, gdzie nie została dopuszczona zabudowa zagrodowa, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Część obszaru planu położona jest w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (SPK) – obowiązują cele ochrony i zakazy ustanowione dla tego parku. Na rysunku planu ujawniono oznaczenie jednostki przyrodniczo-krajobrazowej SPK.
3. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami o odpadach.
4. Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku kanalizacji sanitarnej obowiązują odpowiednie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zakazuje się oczyszczalni przydomowych z drenażem rozsączającym.
5. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. Dopuszcza się indywidualne ujęcia wody do celów bytowych na terenach położonych w odległości większej niż 150 m od cmentarza (B1.ZC).
6. Powierzchnię biologicznie czynną należy realizować przy użyciu nieinwazyjnych gatunków roślin.
7. Ustala obowiązek stosowania do celów grzewczych rozwiązań proekologicznych.
Rozdział 3.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 29. 
Ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków podlega przepisom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 30. 
Ustala się zasady ochrony obiektów zabytkowych wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków:
1) ochrona zabytkowego budynku polega na zachowaniu historycznej formy: jego bryły, geometrii i rodzaju pokrycia dachu, tektoniki elewacji, w tym tradycyjnych kształtów i podziałów skrzydeł okiennych i drzwiowych, istniejących dekoracji powiązanych z otworami (obramienia, nadokienniki, parapety, podokienniki), gzymsów, kolorystyki lub odtworzeniu go w historycznej formie;
2) ochrona obiektu zabytkowego niebędącego budynkiem polega na zachowaniu obiektu lub odtworzeniu go w historycznej formie;
3) elementy instalacji technicznych montować w miejscach niepodlegających ekspozycji, z uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektu.
§ 31. 
Na obszarze planu wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej:
1) strefę A ochrony konserwatorskiej, w granicach której ustala się:
a) obowiązują działania rewaloryzacyjne i odtworzeniowe oraz bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną działalnością inwestycyjną,
b) należy zachować układ przestrzenny oraz poszczególne, zabytkowe elementy tego układu jak układ zabudowy, strefy piesze, dojazdy, układ zieleni, którą należy konserwować, odtwarzając i uzupełniając tymi samymi gatunkami drzew,
c) obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy, z wyjątkiem odbudowy udokumentowanych obiektów historycznych;
2) strefę B ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego, w której:
a) ochronie podlegają obiekty zabytkowe na zasadach określonych w niniejszym rozdziale,
b) ochronie podlega alejowy charakter dróg, zadrzewienia ulic, które należy uzupełniać tymi samymi gatunkami drzew w miejscu wyciętych,
c) nowa zabudowa winna spełniać następujące warunki:
- maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
- dopuszcza się dachy 2 oraz 4 spadowe  o nachyleniu 350-450,
- zakazuje się dachów niesymetrycznych,
- zakazuje się dachów o kalenicy uskokowej,
- zakazuje się dachów o okapie uskokowym,
- zakazuje się wysuniętych okapów powyżej 50 cm,
- dopuszcza się kolorystykę dachów wyłącznie w odcieniach ceglastych czerwieni i grafitu,
- dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,
- dopuszcza się formy ryzalitu znajdującego się w centralnej części elewacji przechodząca w poddasze, przykryta dachem dwuspadowym o wysokości kalenicy poniżej kalenicy głównej dachu lub dachem płaskim;
- dopuszcza się dachy płaskie o nachyleniu do 12º w budynkach o wysokości do 6 m,
- elewacje szczytowe winny być symetryczne,
- zakazuje się stosowania wież i podobnych form,
- zakazuje się kolumn, kolumienek, słupków przy budynkach,
- dopuszcza się wysokość posadzki parteru nad poziomem terenu: do 0,45 m,
- dopuszcza się kolorystykę elewacji w odcieniach naturalnych beży, pastelowych żółci i złamanych bieli;
- zakazuje się stosowania oblicówek wykonanych z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie,
- dopuszcza się ogrodzenia z elementów pionowych drewnianych na niskiej podmurówce ze słupkami murowanymi lub betonowymi,
- dopuszcza się ogrodzenia z wypełnieniem z siatki i prostych ażurowych elementów metalowych,
- zakazuje się pełnych ogrodzeń z blachy i betonowych elementów prefabrykowanych;
3) strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego – zasady i warunki ochrony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Rozdział 4.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 32. 
Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności osobom niepełnosprawnym;
2) obiekty małej architektury winny charakteryzować się jednorodnością przyjętych form ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych materiałów w kontekście sąsiadującej zabudowy;
3) powierzchnię biologicznie czynną należy realizować jako zieleń urządzoną, która będzie wykonana przy użyciu nieinwazyjnych gatunków roślin.
Rozdział 5.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów
§ 33. 
1. Na obszarze planu znajdują się obiekty chronione na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
1) wpisane do rejestru zabytków:

adres                            obiekt / zespół                                                     nr rejestru       data
ul. Michała                    kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła    145/2011        10.02.2011 r.

2) wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków:
Lp.  obiekt                                                                                           adres
1     kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła                             ul. Michała 
2     cmentarz wokół kościoła parafialnego                                         ul. Michała 
3     plebania                                                                                       ul. Michała 1 
4     wozownia w zespole plebanii                                                      ul. Michała 1 
5     kapliczka słupowa                                                                       ul. Błonie 8 
6     kapliczka słupowa                                                                       ul. Błonie 26 
7     kapliczka słupowa                                                                       ul. Dolna 4 
8     kapliczka słupowa                                                                       ul. Klapacz 45 
9     kapliczka słupowa                                                                       ul. Kopiec 9 
10   kapliczka                                                                                     ul. Michała 10 
11   kapliczka słupowa                                                                       ul. Michała 35 
12   kapliczka słupowa                                                                      ul. Michała 41 
13   kapliczka słupowa                                                                      ul. Michała 
14   kapliczka słupowa                                                                      ul. Piastowska 
15   kapliczka słupowa                                                                      ul. Powstańców 21 
16   kapliczka słupowa                                                                      ul. Zapłocie 26
17   kapliczka słupowa                                                                      ul. Zapłocie 36 
18   szkoła                                                                                         ul. Michała 2 
19   budynek mieszkalno -gospodarczy                                            ul. Błonie 6 
20   karczma                                                                                      ul. Błonie 10 
21   budynek mieszkalno-gospodarczy                                             ul. Błonie 20 
22   dom                                                                                            ul. Klapacz 4 
23   dom                                                                                            ul. Klapacz 9 
24   budynek mieszkalno-gospodarczy                                            ul. Klapacz 13 
25   budynek mieszkalno-gospodarczy                                            ul. Klapacz 21 
26   karczma                                                                                     ul. Klapacz 23 
27   dom                                                                                            ul. Klapacz 54 
28   dom                                                                                            ul. Klapacz 57 
29   dom                                                                                            ul. Klapacz 71 
30   dom                                                                                            ul. Klapacz 131 
31   nastawnia kolejowa                                                                    ul. Klapacz 
32   budynek mieszkalno -gospodarczy                                            ul. Michała 5 
33   lamus                                                                                          ul. Michała 9 
34   dom                                                                                            ul. Michała 12 
35   budynek mieszkalno -gospodarczy                                            ul. Michała 16 
36   budynek mieszkalno -gospodarczy                                            ul. Michała 29 
37   budynek mieszkalno -gospodarczy                                            ul. Michała 31 
38   budynek mieszkalno -gospodarczy                                            ul. Michała 34 
39   budynek mieszkalno -gospodarczy                                            ul. Michała 36 
40   dom                                                                                            ul. Michała 40 
41   dom                                                                                            ul. Michała 44 
4     stodoła                                                                                       ul. Michała 44 -46 
43   dom                                                                                            ul. Michała 45 
44   karczma                                                                                     ul. Michała 48 
45   dom                                                                                            ul. Michała 53 
46   budynek mieszkalno -gospodarczy                                            ul. Michała 56 
47   trafostacja                                                                                   ul. Michała 
48   młyn wodny                                                                                ul. Młyńska 14 
49   dom                                                                                            ul. Piastowska 1
50   budynek mieszkalno-gospodarczy                                             ul. Powstańców 2 
51   budynek mieszkalno-gospodarczy                                             ul. Powstańców 7 
52   komin cegielni                                                                            ul. Powstańców 34 
53   budynek mieszkalno-gospodarczy                                             ul. Piastowska 2
54   budynek mieszkalno-gospodarczy                                             ul. Powstańców 16
55   kapliczka                                                                                    ul. Młyńska 14
56   kapliczka słupowa                                                                      ul. Michała 9

3) zewidencjonowane stanowiska archeologiczne – zasięg terytorialny ochrony konserwatorskiej stanowiska oznaczono na rysunku planu.
2. Ochronę zabytków archeologicznych i prowadzenia badań archeologicznych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, lub w strefach ochrony konserwatorskiej należy prowadzić zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Odkryte podczas prac ziemnych przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Wpis do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, lub skreślenie z rejestru zabytków lub ewidencji zabytków powoduje odpowiednio nałożenie zasad ochrony określonych w planie lub wycofanie tej ochrony.
§ 34. 
Część obszaru planu położona jest w zasięgu GZWP 323 – „Subzbiornik Stobrawy” i GZWP nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie” podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i Prawa wodnego.
§ 35. 
Na obszarze planu nie występują: tereny górnicze, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
§ 36. 
1. Na rysunku planu ujawniono obszar szczególnego zagrożenia powodzią:
1) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 10 lat;
2) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat.
2. Na terenach położonych w granicach tych obszarów obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z przepisów Prawa wodnego.
3. W warstwie informacyjnej rysunku planu oznaczono obszary zagrożone powodzią w razie zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.
§ 37. 
Na rysunku planu ujawniono strefę ochronną ujęcia wody podziemnej obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej. W granicach strefy ochronnej obowiązują zakazy i nakazy wynikające z decyzji Starosty Opolskiego znak: OŚ.6320.2.2014.BS z dnia 29 września 2014 r.
§ 38. 
Na obszarze planu występuje złoże kruszyw naturalnych „Siołkowice-Kwaśno” Nr (MIDAS) 8990.  Złoże podlega ochronie na podstawie przepisów Prawa ochrony środowiska i Prawa geologicznego i górniczego.
§ 39. 
Na obszarze położonym w odległości do 150 m od cmentarza obowiązują przepisy odrębne dotyczące zagospodarowania terenów położonych w jego sąsiedztwie.
§ 40. 
Na obszarze planu występują następujące tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody:
1) obszar Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Grądy Odrzańskie” PLB020002. Powołany został w 2002 r. dla ochrony populacji rzadkich gatunków ptaków takich jak kania czarna i ruda, muchołówka białoszyja, dzięcioł średni i zielonosiwy czy derkacz (występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi), a także ich siedlisk, czyli występujących tu grądów, łęgów, zalewowych łąk i starorzecza;
2) Stobrawski Park Krajobrazowy powołany rozporządzeniem Nr P/11/99 Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 1999 r. w sprawie utworzenia "Stobrawskiego Parku Krajobrazowego" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 38, poz. 255). Rozporządzenie Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 33 z dnia 17 maja 2006 r., poz. 1136) ustala aktualnie obowiązujące cele ochrony, zakazy i granice parku;
3) użytek ekologiczny „Gęsi staw”.
Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 41. 
Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) front działek budowlanych nie może być mniejszy niż 16 metrów;
2) minimalna powierzchnia działki: 600 m²;
3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego: 90° z tolerancją do 20%.
Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
§ 42. 
Na rysunku planu wyznaczono maksymalny zasięg pasów technologicznych linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV, w  których:
1) zakazuje się nowej zabudowy;
2) zakazuje się nasadzeń drzew i krzewów, których naturalna wysokość przekracza 4 m;
3) dopuszcza się natężenie pola elektrycznego powyżej 1 kV/m.
Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
§ 43. 
Ustala się system komunikacji obejmujący:
1) drogi publiczne:
a) KD-Gi (drogi wojewódzkie) w terenach zabudowy:
- klasa drogi: główna,
- przekrój uliczny,
b) KD-Gid (drogi wojewódzkie) poza terenami zabudowy:
- klasa drogi: główna,
- przekrój drogowy,
c) KD-Zi (drogi powiatowe) w terenach zabudowy:
- klasa drogi: zbiorcza,
- przekrój uliczny,
d) KD-Li (drogi powiatowe) w terenach zabudowy:
- klasa drogi: lokalna,
- przekrój uliczny,
e) KD-Lid (drogi powiatowe) poza terenami zabudowy:
- klasa drogi: lokalna,
- przekrój drogowy,
f) KD-L i KD-Li (drogi gminne) w terenach zabudowy:
- klasa drogi: lokalna,
- przekrój uliczny;
g) KD-D i KD-Di (drogi gminne) w terenach zabudowy:
- klasa drogi: dojazdowa,
- przekrój uliczny;
2) drogi wewnętrzne KDW;
3) dojazdy dopuszczone ustaleniami planu.
§ 44. 
1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy dróg publicznych KD:
1) parametry techniczne dróg zgodnie z parametrami określonymi w przepisach o warunkach technicznych dla dróg publicznych, odpowiednie dla ustalonej klasy drogi, w pasie terenu wyznaczonym na rysunku planu;
2) szerokość pasa drogowego pod drogi publiczne:
a) KD-Gi, KD-Gid: zgodnie z rysunkiem planu, w granicach istniejącego terenu pasa drogowego
b) KD-Zi: zgodnie z rysunkiem planu, w granicach istniejącego terenu pasa drogowego,
c) KD-Li i KD-Lid: zgodnie z rysunkiem planu, w granicach istniejącego terenu pasa drogowego,
d) KD-Di: zgodnie z rysunkiem planu, w granicach istniejącego terenu pasa drogowego;
3) szerokość pasa drogowego pod nowe lub modernizowane drogi publiczne:
a) KD-L: zgodnie z rysunkiem planu, minimalna szerokość 12 m,
b) KD-D: zgodnie z rysunkiem planu, minimalna szerokość 10 m.
2. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy dróg wewnętrznych KDW:
1) szerokość pasa drogowego: zgodnie z rysunkiem planu;
2) minimalna szerokość jezdni: 3,6 m;
3) minimum jednostronny chodnik;
4) dopuszcza się ciąg pieszo-jezdny lub pieszy.
3. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy dojazdów dopuszczonych ustaleniami planu:
1) parametry dojazdu obustronnie włączonego do układu komunikacyjnego:
a) minimalna szerokość pasa drogowego: 5 m,
b) minimalna szerokość jezdni: 3,6 m,
c) dopuszcza się ciąg pieszo-jezdny;
2) parametry dojazdu jednostronnie włączonego do układu komunikacyjnego:
a) minimalna szerokość pasa drogowego: 8 m,
b) minimalna szerokość jezdni: 5,0 m,
c) dopuszcza się ciąg pieszo-jezdny,
d) wymaga się placu do zawracania o minimalnych wymiarach 20 x 20 m.
§ 45. 
Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy linii kolejowej: zgodnie z przepisami o transporcie kolejowym.
Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 46. 
1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej z wyłączeniem napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV:
1) na obszarze planu dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej;
2) lokalizacja liniowych obiektów uzbrojenia terenu winna umożliwiać wykorzystanie terenów zgodnie z warunkami określonymi w planie;
3) dopuszcza się wydzielenie odrębnej działki pod lokalizację obiektu infrastruktury technicznej na terenach nieprzeznaczonych pod zabudowę infrastruktury technicznej; na terenie wydzielonej działki zakazuje się innej zabudowy, wskaźników zagospodarowania działki i intensywności zabudowy nie ogranicza się;
4) nowe sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu na terenach przeznaczonych pod zabudowę należy prowadzić jako podziemne;
5) niedrogową infrastrukturę techniczną w drogach publicznych należy lokalizować zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
6) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej w pasie technologicznym linii elektroenergetycznych 110 kV i 400 kV gdy wymogi warunków technicznych pozwalają na ich lokalizację pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi wysokich i najwyższych napięć;
7) tereny oznaczone symbolami MN, MU należy traktować jako tereny przeznaczone na cele zabudowy jednorodzinnej dla lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej.
2. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV i 400 kV:
1) przebieg linii w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznych;
2) wysokość konstrukcji nośnej linii nie może przekroczyć 90 m;
3) lokalizacja konstrukcji nośnej względem pasa drogowego dróg publicznych zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
3. Zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę wymaga spełnienia wymogów w zakresie dostarczenia wody do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
Rozdział 10.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 47. 
Nie wyznacza się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.
Rozdział 11.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
§ 48. 
Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty równą 30%.
DZIAŁ III.
Przepisy szczegółowe
§ 49. 
Dla terenów nieujętych w niniejszym dziale obowiązują przepisy działu II.
§ 50. 
Ustala się:
1) na terenach B6.MU, B12.MU, B14.MU, B21.MU, B22.MU, B27.MU, B28.MU, B29.MU, B38.MU, B3.U, B4.U, B1.KDW i B2.KDW w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej obowiązują odpowiednie przepisy rozdziału 3;
2) dla terenu B1.U i części terenu B6.U położonego poza granicami strefy B ochrony konserwatorskiej ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 14 m;
3) na terenie B1.Uk położonego w całości w strefie A ochrony konserwatorskiej – obowiązują odpowiednie przepisy rozdziału 3;
4) na terenach B1.MU, B7.MU, B18.MU B4.U i B5.U dopuszcza się funkcje produkcyjne o charakterze rzemieślniczym powiązane z prowadzoną działalnością usługową;
5) na terenach od A4.MN do A6.MN, od B1 do B5.MN, od B9.MN do B13.MN, B24.MN, B30.MN, od B37.MN do B40.MN, B43.MN, B46.MN, B47.MN, od A4.MU do A7.MU, A11.MU, od B1.MU do B6.MU, B11.MU, B18.MU, B22.MU, od B24.MU do B29.MU, B35.MU, od B37.MU do B39.MU, B41.MU, od B42.MU do B44.MU dopuszcza się zabudowę zagrodową.
DZIAŁ IV.
Przepisy końcowe
§ 51. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 52. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 września 2019 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów:
I. nie rozpatrzyła uwag do projektu planu miejscowego złożonych podczas II wyłożenia do publicznego wglądu ponieważ nie wpłynęła żadna uwaga;
II. poniżej lista nieuwzględnionych uwag złożonych podczas I wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, nieponowionych podczas II wyłożenia projektu planu miejscowego:
1. Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej przez osobę fizyczną, pismem z dnia 13 maja 2019 r. dotyczącą:
1) przeznaczenia działek o numerach 909/1, 908/1, 909/2 i 907 pod zabudowę;
2) na działce nr 1064 pozostawienie stanu takiego jak w obowiązującym planie miejscowym.
Uzasadnienie
Ad 1. Tereny przeznaczone pod zabudowę wyznaczono zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, nie rozpatrywano ich poszerzenia ponieważ do wyłożonego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popielów nie złożono stosownej uwagi. Nie mniej część powierzchni działek położonych przy ul. Dolnej przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Ad 2. Wycofanie się ze układu komunikacyjnego wskazanego w obowiązującym planie spowodowane było wnioskami właścicieli nieruchomości położonych w tym rejonie. Wyznaczenie dojazdów jest możliwe na podstawie ustaleń projektu planu.
2. Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej przez osobę fizyczną, pismem z dnia 7 czerwca 2019 r. wnoszącą by na ul. Wacława zakazać zabudowy z dachem płaskim.
Uzasadnienie
Podstawowym ustaleniem dla zabudowy o przeznaczeniu podstawowym terenu w zakresie geometrii dachu jest dach stromy. Przyjęte dopuszczenie dachów płaskich dotyczy tylko budynków, które będą niższe niż 8 m. Takie ustalenie powoduje, że ewentualna zabudowa z dachem płaskim nie będzie dominować, pozostawiając możliwość nadbudowy dachu stromego.
3. Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej przez osobę fizyczną, pismem z dnia 31 maja 2019 r. dotyczącą przekwalifikowania działki nr 193 na nieruchomość obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Uzasadnienie
Niezgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów (studium).
4. Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej przez osobę fizyczną, pismem z dnia 31 maja 2019 r. dotyczącą zmiany przebiegu planowanej drogi przebiegającej przez działki o numerach 1062/4 i 1062/5.
Uzasadnienie
Przyjęto 6 m pas drogowy drogi wewnętrznej, układ dróg nie mógł być zmieniony ponieważ jest optymalnym przebiegiem wykorzystującym dokonane podziały pod drogę oraz istniejący przebieg drogi.
5. Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej przez Kancelarię Prawną i Podatkową Lex-Contraktus Maciej Lisiak, ul. Olszowa 41, 63-400 Ostrów Wielkopolski działającą w imieniu osoby fizycznej, pismem z dnia 09.08.2019 r. dotyczącą zmiany klasyfikacji, przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania terenu działki nr 875/9 na teren o dopuszczonej zabudowie zagrodowej, poprzez wprowadzenie stosownych zapisów dopuszczających taką zabudowę w § 49 pkt 5 i dodanie do wyjątków tego przepisu możliwości zabudowy zagrodowej dla terenów B4.PU.
Uzasadnienie
Przedmiotowa uwaga została uzasadniona naruszeniem poniższych przepisów:
1) art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upizp)
4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 
art. 15 ust. 1 upizp
1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności: 
1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4; 
2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2; 
3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
art. 20 ust. 1 upizp
Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały,
w związku z art. 28 ust. 1 upizp
Art.28. 1. Istotne naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.
przez uchwalenie planu z naruszeniem studium, obowiązującego w dacie podjęcia zaskarżonej uchwały.
Projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń obowiązującego studium. Przedmiotowa działka położona jest w granicach strefy VIII zabudowy i przeznaczona jest pod „obszar zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, oraz usług; dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW niewymagający ustanowienia stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenu z uwzględnieniem poz. 1.8 i 1.9;”.
Podczas wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu właściciel działki nr 875/9  nie złożył żadnej uwagi.
Przeznaczenie terenu w projekcie planu miejscowego jest zgodne ze studium.
2) art. 1 ust. 2 pkt 7 i 9 upizp
2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: 
7) prawo własności; 
9) potrzeby interesu publicznego; 
art. 21 ust. 1 Konstytucji RP
Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP
Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
art. 64 ust. 3 Konstytucji RP
3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.
w związku z art. 7 Konstytucji RP
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
poprzez przekroczenie władztwa planistycznego.
Ustalenia projektu planu miejscowego wraz z przepisem ustawowym art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym chronią prawo własności, natomiast potrzebą interesu publicznego jest spowodowanie by dokonana inwestycja na działce nr 875/9 nie podlegała rozbudowie z uwagi na małą odległość od zabudowań mieszkalnych.
3) art. 20 ust. 1 upizp
Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.
w części odnoszącej się do stanowiącej własność strony postępowania działki o nr 875/9.
Projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń obowiązującego studium, a sprawa rozstrzygnięcia nieuwzględnionych uwag w projekcie planu miejscowego będzie przedmiotem sesji rady gminy.
4) art. 3 ust. 1 upizp
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.
w związku z art. 4 ust. 1 upizp
Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
w związku z art. 140 Kodeksu cywilnego
W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.
oraz zw. z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP
Art.2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art.31. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Art.64. 1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. 
2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. 
3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.
a także w zw. z artykułem 1 protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności poprzez nadużycie władztwa planistycznego gminy, podczas gdy projekt miejscowego planu w zaproponowanym kształcie spowoduje istotne i nieproporcjonalne do zamierzonego celu ograniczenia prawa własności skarżącego oraz pozbawia skarżącego prawa korzystania z własności w sposób zgodny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swojego prawa,
Przywołane przepisy upizp są przepisami kompetencyjnymi gminy. Przywołane przepisy Konstytucji RP realizowane są przez ustawy i rozporządzenia. Ocena czy przepis ustawowy neruszył Konstytucję nie należy do rady gminy. Natomiast został przywołany przepis Kodeksu cywilnego (Kc) sugerujący jego naruszenie przepisami projektu planu miejscowego. Nie można się z tym zgodzić ponieważ ustalenia projektu planu są wyrazem równoważenia potrzeb społeczno-gospodarczych szeroko rozumianej gminy jako organu administracji samorządowej, gminy jako społeczności zamieszkującej jej obszar.
W uzasadnieniu uwagi przywołano art. 140 Kc zapominając o treści art. 144 Kc:
Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Prowadzenie fermy kur w niedalekiej odległości od budynków mieszkalnych jest właśnie zakłóceniem ponad przeciętną miarę.
5) naruszenie zasady ochrony praw nabytych,
Projekt planu nie narusza praw nabytych. W tym zakresie ma zastosowanie przepis ustawowy tj. art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który gwarantuje:
Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.
Tak więc, zgodnie z prawem i prawami nabytymi, zrealizowana inwestycja na działce nr 875/9 może być wykorzystywana w dotychczasowy sposób.
Przedmiotowe użytkowanie nie zostało utrwalone w studium ani w projekcie planu miejscowego ponieważ na podstawie dopuszczenia w obowiązującym planie miejscowym zrealizowano fermę kurzą, która stanowi przykrą dolegliwość mieszkańców wsi Stare Siołkowice. Zrealizowana ferma jest oddalona tylko ok. 300 m od zabudowań mieszkalnych. Dominujące wiatry to wiatry z kierunku południowo-zachodniego lecz gdy kierunek zmienia się na wschodni mieszkańcy odczuwają przykrą dolegliwość z powodu smrodu.
6) naruszenie zasady równości wobec prawa.
Projekt planu miejscowego sporządzony został zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. O ile przepisy ustawy prowadzą do naruszenia równości wobec prawa należy podjąć odpowiednie działania, niemniej rada gminy nie jest ich adresatem.
Podsumowując argumenty prawne złożonej uwagi, należy stwierdzić, że nie jest rolą rady gminy ocena zgodności projektu planu miejscowego, przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z przepisami Kodeksu cywilnego czy Konstytucji RP.
Przyjmując system prawny określony w art. 87 Konstytucji RP przepis ustawowy musi być z nią zgodny. Podstawą wszelkich czynności podejmowanych w trakcie sporządzania projektu planu miejscowego jest art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenia projektu planu miejscowego nie naruszają ustaleń kierunków zagospodarowania przestrzennego wyrażonych w studium. Art. 35 tej ustawy gwarantuje zachowanie praw nabytych.
Realizacja polityki przestrzennej gminy wyraża się w dążeniu do zrównoważenia interesów prywatnych, społeczności gminy i interesu publicznego. W tym szczególnym przypadku realizacja fermy kur, szczególnie jej użytkowanie w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, spowodowało uciążliwości zapachowe dla mieszkańców. Ta okoliczność wpłynęła na decyzję by nie zezwolić na rozwój istniejącej fermy.
Realizacja fermy nastąpiła na postawie dopuszczenia zabudowy zagrodowej w jeszcze obowiązującym planie miejscowym lecz z obiektów, które stanowią o zabudowie zagrodowej, zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, zrealizowano tylko budynek inwentarski, zapewne budynek mieszkalny nigdy nie był brany pod uwagę z uwagi na uciążliwe zapachy.
 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/77/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 września 2019 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Popielów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz zasady finansowania wymienionych w planie inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:
1) wydatki z budżetu gminy,
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:
a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.
2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu zasady wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy.
 

PDFUchwała Nr XIII-77-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26-09-2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice.pdf
PDFZałacznik do uchwały Nr XIII-77-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26-09-2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice.pdf