Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów

Uchwała Nr XIII/76/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr X/53/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów, Rada Gminy Popielów po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów uchwala, co następuje:
DZIAŁ I.
Przepisy ogólne
§ 1. 
Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony w granicach administracyjnych wsi Popielów, określony na rysunku planu.
§ 2. 
Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§ 3. 
Użyte w uchwale określenia „...” oznaczają:
1) „agroturystyka” – wynajem do 5 pokoi w budynku mieszkalnym położonym w istniejącym gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku wraz z ich wyżywieniem; przedmiotowa definicja wynika z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
2) „ciągi komunikacyjne” – drogi publiczne i wewnętrzne wyznaczone na rysunku planu;
3) „dach płaski” – dach o nachyleniu do 8 stopni;
4) „działka w bezpośrednim sąsiedztwie” – działkę budowlaną, która posiada boczną granicę (przebiegającą od drogi w głąb terenu) wspólną z sąsiednią i ma zapewniony wjazd i dojście z tej samej drogi, przy czym kryterium „tej samej drogi” jest ten sam numer ewidencyjny działki drogi lub ta sama nazwa ulicy;
5) „modernizacja” – przebudowę lub odbudowę, o których mowa w przepisach Prawa budowlanego;
6) „nieprzekraczalna linia zabudowy” – linię, której projektowany budynek nie może przekroczyć; dopuszcza się przekroczenie ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy na odległość do 1,3 m częściami budynku takimi jak: okapy, zadaszenia nad wejściem, balkony, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie;
7) „pas technologiczny linii elektroenergetycznej” – pas gruntu wyznaczony wzdłuż linii elektroenergetycznych 110 kV i 400 kV, w którym mogą wystąpić ograniczenia w zagospodarowaniu terenu;
8) „plan” – niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
9) „powierzchnia całkowita zabudowy” – powierzchnię całkowitą wszystkich kondygnacji nadziemnych zabudowy, o której mowa w pkt 21 niniejszego paragrafu;
10) „przekrój uliczny” – wymaganie warunków technicznych jak dla dróg publicznych przebiegających w terenach zabudowanych z obustronnym lub jednostronnym chodnikiem;
11) „przekrój drogowy” – wymaganie warunków technicznych jak dla dróg publicznych przebiegających w terenach niezabudowanych;
12) „szerokość elewacji frontowej” – szerokość budynku mierzoną na głębokości 5 m od lica ściany najbardziej wysuniętej do drogi, z której zapewniona jest obsługa komunikacyjna działki;
13) „tektonika elewacji” – zwartość kompozycyjną elewacji (np. proporcje podziałów, osie kompozycyjne, elementy wystroju, materiały elewacyjne);
14) „teren” – powierzchnię wydzieloną na rysunku planu linią rozgraniczającą, posiadającą odrębne oznaczenie;
15) „usługi użyteczności publicznej” – usługi administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki zdrowotnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, pocztowe, turystyki, sportu, biurowe;
16) „usługi nieuciążliwe” – usługi lub usługi powiązane z działalnością produkcyjną, które spełniają wymóg dopuszczalnego poziomu hałasu ustalonego dla danego terenu i nie wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
17) „ustawa” – ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
18) „wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej” – procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej;
19) „wskaźnik zabudowy” – procentowy udział powierzchni zabudowy obiektów zdefiniowanych w pkt 21 niniejszego paragrafu w powierzchni działki budowlanej;
20) „wysokość zabudowy” – wysokość zabudowy, o której mowa w pkt 21 niniejszego paragrafu, mierzoną zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
21) „zabudowa” – budynek lub zespół budynków zdefiniowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB);
22) „zabudowa zagrodowa – zabudowę zagrodową zdefiniowaną w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym agroturystykę;
23) „zachowanie istniejącej zabudowy” – dopuszczenie modernizacji obiektu budowlanego;
24) „zasada kontynuacji zabudowy” – nawiązanie się do następujących parametrów istniejącej zabudowy położonej na działce w bezpośrednim sąsiedztwie lub w granicach zabudowanej działki budowlanej: szerokości elewacji frontowej z tolerancją do 25% jednak nie węższej niż 6 m, wysokości z tolerancją do 5% nieprzekraczając wysokości ustalonych planem, geometrii dachu, spadku połaci z tolerancją do 5% w przypadku dachów stromych, usytuowania głównej kalenicy – zasada kontynuacji zabudowy nie dotyczy budynków krytych dachami o niesymetrycznym spadku połaci i o przesuniętej w pionie kalenicy.
§ 4. 
1. Ustalenia działu II obowiązują o ile przepisy szczegółowe zawarte w dziale III nie stanowią inaczej.
2. Oznaczenie terenu składa się z litery z numerem z kropką i symbolu literowego terenu lub tylko z symbolu literowego terenu. Ustala się, że dla terenów oznaczonych tylko symbolem literowym obowiązują wyłącznie odpowiednie przepisy działu II.
3. Ustalenia działów II i III dla poszczególnych terenów należy odczytywać w powiązaniu z ustaleniami graficznymi na rysunku planu.
4. Terminy o znaczeniu określonym w § 3 oznaczone zostały w tekście uchwały pogrubioną czcionką.
5. Dla potrzeb niniejszego planu intensywność zabudowy należy obliczyć zgodnie z zasadą określoną w ustawie przyjmując powierzchnię całkowitą zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 9.
6. Budynki garażowe i gospodarcze niezwiązane z budynkiem mieszkalnym należy traktować jak zabudowę o funkcji przeznaczenia terenu.
7. Na rysunku planu linie podziału geodezyjnego należy odczytywać z mapy zasadniczej. W przypadku braku mapy zasadniczej linie podziału geodezyjnego należy odczytać z mapy ewidencyjnej.
8. Zgodnie z przepisami ustawy, tereny, których przeznaczenie plan zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy.
DZIAŁ II.
Przepisy dla całego obszaru planu
Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, minimalne liczby miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów
§ 5. 
1. Dla terenów od A1.MN do A12.MN, od C1.MN do C22.MN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę wielorodzinną w budynkach do 3 lokali mieszkalnych;
b) dopuszcza się lokale użytkowe zgodnie z definicją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zawartą w Prawie budowlanym pod usługi nieuciążliwe,
c) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, ciągi piesze, miejsca parkingowe oraz dojazdy,
d) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 35%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,0;
3) parametry nowej zabudowy, z wyłączeniem zabudowy garażowej i gospodarczej:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 45 stopni,
- dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 8,5 m.
2. Dopuszcza się zasadę kontynuacji zabudowy.
3. Na terenach określonych w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie wskaźników zagospodarowania działki wynikających z jej istniejącego zagospodarowania.
4. Na terenach określonych w ust. 1 ustala się następujące parametry wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej związanej z zabudową mieszkaniową:
1) wysokość zabudowy: do 6 m;
2) geometria dachu: spadki połaci dachowych: od 30 do 45 stopni,
3) dopuszcza się dach płaski tylko wtedy gdy projektowany budynek będzie miał wysokość do 3,5 m i położony będzie za frontem zabudowy o funkcji przeznaczenia terenu.
5. Dla terenów określonych w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 80 m² powierzchni użytkowej lokalu usługowego,
c) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji nadziemnej.
§ 6. 
1. Dla terenów od A1.MU do A19.MU, od C1.MU do C52.MU ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującą zabudowę mieszkaniową albo usługową, albo mieszkaniowo-usługową, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową realizowaną jako zabudowa jednorodzinna lub wielorodzinna w budynkach do 5 lokali mieszkalnych;
b) dopuszcza się usługi użyteczności publicznej i nieuciążliwe,
c) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, ciągi piesze, miejsca parkingowe oraz dojazdy,
d) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 60%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,2;
3) parametry nowej zabudowy, z wyłączeniem zabudowy garażowej i gospodarczej związanej z zabudową mieszkaniową:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 45 stopni,
- dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 8 m.
2. Dopuszcza się zasadę kontynuacji zabudowy.
3. Na terenach określonych w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie wskaźników zagospodarowania działki wynikających z jej istniejącego zagospodarowania.
4. Na terenach określonych w ust. 1 ustala się następujące parametry zabudowy garażowej i gospodarczej związanej z zabudową mieszkaniową:
1) wysokość zabudowy: do 6 m;
2) geometria dachu: spadki połaci dachowych: od 30 do 45 stopni,
3) dopuszcza się dach płaski tylko wtedy gdy projektowany budynek będzie miał wysokość do 3,5 m i położony będzie za frontem zabudowy o funkcji przeznaczenia terenu.
5. Dla terenów określonych w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 80 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych,
c) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji nadziemnej.
§ 7. 
1. Dla terenów A1.ML i A2.ML ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy rekreacyjnej, obejmującej zabudowę rekreacji indywidualnej lub zabudowę zamieszkania zbiorowego związaną z rekreacją i turystyką, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, miejsca parkingowe,
b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 30%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 60%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,0;
3) parametry nowej zabudowy, z wyłączeniem zabudowy garażowej i gospodarczej:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 11 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 45 stopni,
- dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 7 m.
2. Na terenie określonym w ust. 1 ustala się następujące parametry zabudowy garażowej i gospodarczej:
1) wysokość zabudowy: do 6 m;
2) geometria dachu: spadki połaci dachowych: od 30 do 45 stopni,
3) dopuszcza się dach płaski tylko wtedy gdy projektowany budynek będzie miał wysokość do 3,5 m i położony będzie za frontem zabudowy o funkcji przeznaczenia terenu.
3. Dla terenu określonego w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej,
b) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się kondygnacji nadziemnej.
§ 8. 
1. Dla terenów A1.U, od C1.U do C5.U ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej obejmujący usługi użyteczności publicznej, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, ciągi piesze, miejsca parkingowe,
b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 60%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,2;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 16 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 45 stopni,
- dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 12 m.
2. Na terenach określonych w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie wskaźników zagospodarowania działki wynikających z jej istniejącego zagospodarowania.
3. Dla terenów określonych w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 80 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych lub na 3 zatrudnionych,
b) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji nadziemnej.
§ 9. 
1. Dla terenu C1.Uk ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej kultu religijnego obejmujący zabytkowy kościół, na którym:
a) zakazuje się nowej zabudowy,
b) dopuszcza się wyłącznie podziemne urządzenia infrastruktury technicznej prowadzone w sposób bezpieczny dla budynku kościoła;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: ustala się utrzymanie wskaźników zagospodarowania działki wynikających z jej istniejącego zagospodarowania i zabudowy;
3) z powodu ochrony zabytku i jego ekspozycji ustala się zakaz lokalizacji miejsc postojowych.
2. W zakresie zabezpieczenia miejsc parkingowych ustala się wykorzystanie parkingu publicznego na terenach C2.KS, C3.KS i C4.KS.
§ 10. 
1. Dla terenów A1.US i C1.US ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren sportu i rekreacji, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę,
b) dopuszcza się zieleń urządzoną, ciągi piesze, miejsca parkingowe,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 20%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:0,8;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 14 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku: dowolny.
2. Dla terenu określonego w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte 80 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych lub na 3 zatrudnionych,
b) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji nadziemnej.
§ 11. 
Dla terenów R ustala się przeznaczenie pod tereny rolnicze, na których:
1) zakazuje się zabudowy;
2) dopuszcza się budowle przeciwpowodziowe;
3) dopuszcza się drogi dojazdu rolnego, w tym ścieżkę rowerową o przebiegu jak na rysunku planu;
4) dopuszcza się zbiorniki wodne o ile nie jest to sprzeczne z ochroną przyrody;
5) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9.
§ 12. 
1. Dla terenów od A1.RM do A21.RM, B1.RM, od C1.RM do C6.RM, od D1.RM do D7.RM ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy zagrodowej;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 50%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,0;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 14 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 45 stopni,
- dopuszcza się dach o nachyleniu poniżej 30° w budynkach gospodarskich i inwentarskich położonych w odległości większej niż 20 m od ciągów komunikacyjnych;
- dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 8 m.
2. Dla terenów określonych w ust. 1 wymaga się 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny realizowane jako naziemne lub w budynku.
§ 13. 
Dla terenów Rd ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren rolniczy z dopuszczoną zabudową zagrodową;
2) warunki dopuszczenia zabudowy:
a) działka ma dostęp do drogi publicznej,
b) infrastruktura techniczna jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego;
3) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej i parametry nowej zabudowy oraz ilość miejsc parkingowych jak dla terenów oznaczonych symbolem RM.
§ 14. 
1. Dla terenów od C1.PU do C3.PU ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę usługową,
b) dopuszcza się obiekty produkcyjne związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej,
c) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, miejsca parkingowe oraz dojazdy,
d) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
e) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 60%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,2;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 16 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych do 36 stopni,
- dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 10 m.
2. Na terenach określonych w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie wskaźników zagospodarowania działki wynikających z jej istniejącego zagospodarowania.
3. Dla terenów określonych w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe 3 zatrudnionych lub na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych lub produkcyjnych,
b) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji nadziemnej.
§ 15. 
1. Dla terenu C1.PUr ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów intensywnej produkcji rolniczej, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę usługową,
b) dopuszcza się obiekty produkcyjne, składy i magazyny niezwiązane z intensywną produkcją rolniczą,
c) dopuszcza się obiekty produkcyjne związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej,
d) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, miejsca parkingowe oraz dojazdy,
e) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
f) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 60%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,01,
d) maksymalna intensywność zabudowy:1,2;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 16 m,
b) dopuszcza się zabudowę i obiekty budowlane średniowysokie o ile wynika to z technologii produkcji,
c) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku:
- dach stromy, symetryczny o nachyleniu połaci dachowych do 36 stopni,
- dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 10 m.
2. Na terenie określonym w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie wskaźników zagospodarowania działki wynikających z jej istniejącego zagospodarowania.
3. Dla terenu określonego w ust. 1 ustala się:
1) minimalne ilości miejsc do parkowania na działce budowlanej:
a) 1 miejsce parkingowe 3 zatrudnionych lub na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych lub produkcyjnych,
b) ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych;
2) sposób realizacji miejsc parkingowych:
a) realizowane poza budynkiem: dopuszcza się naziemne,
b) realizowane w budynku: dopuszcza się w kondygnacji podziemnej lub w pierwszej kondygnacji nadziemnej.
§ 16. 
Dla terenów oznaczonych symbolem ZL ustala się przeznaczenie terenu pod lasy. Zasady zagospodarowania określone są w planie urządzenia lasu lub w uproszczonym planie urządzenia lasu.
§ 17. 
1. Dla terenu oznaczonego symbolem C1.ZC i D1.ZC ustala się:
1) przeznaczenie terenu – cmentarz, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę,
b) dopuszcza się zieleń urządzoną,
c) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9,
d) zakazuje się pochówku na terenie o rzędnej poniżej 145 m n.p.m.; dla terenu niespełniającego przedmiotowego warunku wymaga się podniesienia poziomu gruntu;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 10%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 0%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,
d) maksymalna intensywność zabudowy:0,1;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 16 m,
b) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku: dowolny.
2. W zakresie zabezpieczenia miejsc parkingowych ustala się wykorzystanie parkingu publicznego na terenie C6.KS.
§ 18. 
Dla terenów oznaczonych symbolem WS ustala się przeznaczenie terenu – tereny wód śródlądowych, na którym:
1) zakazuje się zabudowy;
2) dopuszcza się budowle drogowe w ciągu dróg publicznych i wewnętrznych;
3) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych w rozdziale 9, pod warunkiem prowadzenia pod dnem cieku lub jako sieci napowietrzne.
§ 19. 
Dla terenów oznaczonych symbolami KD-Gi, KD-Gid, KD-Zi, KD-Zid, KD-Li, KD-Lid, KD-L, KD-Di, i KD-D ustala się przeznaczenie terenu pod tereny dróg publicznych obejmujące pas drogowy. W pasie drogowym dopuszcza się lokalizację wiat przystankowych o wysokości do 5 m, powierzchni zabudowy do 30 m² i dowolnej architekturze Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone zostały w rozdziale 8.
§ 20. 
Dla terenów oznaczonych symbolem KDW ustala się przeznaczenie terenu pod tereny dróg wewnętrznych. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone zostały w rozdziale 8.
§ 21. 
Dla terenów oznaczonych symbolami od C1.KS do C6.KS ustala się przeznaczenie terenu pod parkingi publiczne. Ustala się zakaz zabudowy. Ilość miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy zapewnić zgodnie ze wskaźnikami określonymi w przepisach o drogach publicznych.
§ 22. 
Dla terenu oznaczonego symbolem C1.TK ustala się przeznaczenie terenu pod teren kolejowy obejmujący obszar kolejowy istniejącej linii kolejowej. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi transportu kolejowego.
§ 23. 
Dla terenów A1.IT, od C1.IT do C3.IT ustala się:
1) przeznaczenie terenu – teren infrastruktury technicznej, na którym:
a) dopuszcza się zabudowę,
b) dopuszcza się zieleń urządzoną;
2) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej:
a) maksymalny wskaźnik zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 0%,
c) minimalna intensywność zabudowy: 0,
d) maksymalna intensywność zabudowy:0,8;
3) parametry nowej zabudowy:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 8 m,
b) maksymalna wysokość budowli: 30 m,
c) geometria i spadek głównych połaci dachu budynku: dowolny.
§ 24. 
Dla terenu oznaczonego symbolem D1.IT-WS ustala się przeznaczenie terenu – teren infrastruktury wód śródlądowych obejmujący obszar śródlądowej drogi wodnej o szczególnym znaczeniu transportowym. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami Prawa wodnego.
§ 25. 
1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady zabudowy wzdłuż ciągów komunikacyjnych:
a) zabudowę należy lokalizować względem ustalonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z zasadami określonymi w § 3 pkt 6,
b) jeżeli istniejąca zabudowa znajduje się w całości lub w części między linią rozgraniczającą ciągu komunikacyjnego a nieprzekraczalną linią zabudowy, zabudowa po jej rozbiórce może być odtworzona o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami o drogach publicznych;
2) zasady kształtowania zabudowy:
a) dopuszcza się stosowanie naczółków, okien dachowych, lukarn bez limitowania nachylenia połaci daszków ani ich geometrii,
b) zakazuje się stosowania oblicówki wykonanej z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie ściany,
c) minimalna szerokość elewacji frontowej budynków o funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej : 6 m;
3) zasady rozbudowy:
a) budynku krytego dachem stromym: rozbudowa winna być kryta dachem stromym o nachyleniu połaci jak w budynku podlegającym rozbudowie, z tolerancją do 10%,
b) budynku krytego dachem płaskim: rozbudowa winna być kryta dachem płaskim, przy czym nie limituje się sposobu zadaszenia nad wejściem do budynku;
c) bez względu na geometrię dachu dopuszcza się rozbudowę zwieńczoną tarasem stanowiącym powierzchnię użytkową wyżej położonej kondygnacji, przy czym powierzchnia tej rozbudowy nie może przekroczyć 25 m²;
d) w przypadku realizacji rozbudowy wzdłuż granicy działki dopuszcza się dach jednospadowy o nachyleniu połaci jak w budynku podlegającym rozbudowie, z tolerancją do 20%,
e) dopuszcza się zachowanie wysokości istniejącego budynku nawet gdy przekracza ona wielkości ustalone w planie dla poszczególnych terenów,
f) tektonika elewacji winna nawiązywać do istniejącego budynku, chyba, że jej zmiana następuje na całym obiekcie, łącznie z istniejącym;
4) zasady nadbudowy:
a) dopuszczalna wysokość zabudowy: zgodna z ustaleniami dla terenu; 
b) geometria dachu: zgodna z odpowiednimi ustaleniami dla terenu.
2. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy gdy jej gabaryty i geometria dachu nie spełniają kryteriów określonych dla poszczególnych terenów.
Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 26. 
1. Ustala się:
1) na terenach oznaczonych symbolem MU, RM, Rd, PUr i MN, gdzie została dopuszczona zabudowa zagrodowa, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
2) na terenach oznaczonych symbolami C2.U i MN, gdzie nie została dopuszczona zabudowa zagrodowa, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Część obszaru planu położona jest w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (SPK) – obowiązują cele ochrony i zakazy ustanowione dla tego parku. Na rysunku planu ujawniono oznaczenie jednostki przyrodniczo-krajobrazowej SPK.
3. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami o odpadach.
4. Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku kanalizacji sanitarnej obowiązują odpowiednie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zakazuje się oczyszczalni przydomowych z drenażem rozsączającym.
5. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. Dopuszcza się indywidualne ujęcia wody do celów bytowych na terenach położonych w odległości większej niż 150 m od cmentarza (C1.ZC).
6. Powierzchnię biologicznie czynną należy realizować przy użyciu nieinwazyjnych gatunków roślin.
7. Ustala obowiązek stosowania do celów grzewczych rozwiązań proekologicznych.
Rozdział 3.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 27. 
Ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków podlega przepisom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 28. 
Ustala się zasady ochrony obiektów zabytkowych wpisanych do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków:
1) ochrona zabytkowego budynku polega na zachowaniu historycznej formy: jego bryły, geometrii i rodzaju pokrycia dachu, tektoniki elewacji, w tym tradycyjnych kształtów i podziałów skrzydeł okiennych i drzwiowych, istniejących dekoracji powiązanych z otworami (obramienia, nadokienniki, parapety, podokienniki), gzymsów, kolorystyki lub odtworzeniu go w historycznej formie;
2) ochrona obiektu zabytkowego niebędącego budynkiem polega na zachowaniu obiektu lub odtworzeniu go w historycznej formie;
3) elementy instalacji technicznych należy montować w miejscach niepodlegających ekspozycji, z uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektu.
§ 29. 
Na obszarze planu wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej:
1) strefę A ochrony konserwatorskiej, w granicach której ustala się:
a) obowiązują działania rewaloryzacyjne i odtworzeniowe oraz bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną działalnością inwestycyjną,
b) należy zachować układ przestrzenny oraz poszczególne, zabytkowe elementy tego układu jak układ zabudowy, strefy piesze, dojazdy, układ zieleni, którą należy konserwować, odtwarzając i uzupełniając tymi samymi gatunkami drzew,
c) obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy, z wyjątkiem odbudowy udokumentowanych obiektów historycznych;
2) strefę B ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego, w której:
a) ochronie podlegają obiekty zabytkowe na zasadach określonych w niniejszym rozdziale,
b) ochronie podlega alejowy charakter dróg, zadrzewienia ulic, które należy uzupełniać tymi samymi gatunkami drzew w miejscu wyciętych,
c) nowa zabudowa winna spełniać następujące warunki:
- dopuszcza się dachy 2 oraz 4 spadowe  o nachyleniu 350-450,
- zakazuje się dachów niesymetrycznych,
- zakazuje się dachów o kalenicy uskokowej,
- zakazuje się dachów o okapie uskokowym,
- zakazuje się wysuniętych okapów powyżej 50 cm,
- dopuszcza się kolorystykę dachów wyłącznie w odcieniach ceglastych czerwieni i grafitu,
- dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,
- dopuszcza się formy ryzalitu znajdującego się w centralnej części elewacji przechodząca w poddasze, przykryta dachem dwuspadowym o wysokości kalenicy poniżej kalenicy głównej dachu lub dachem płaskim;
- dopuszcza się dachy płaskie o nachyleniu do 12º w budynkach o wysokości do 6 m,
- elewacje szczytowe winny być symetryczne,
- zakazuje się stosowania wież i podobnych form,
- zakazuje się kolumn, kolumienek, słupków przy budynkach,
- dopuszcza się wysokość posadzki parteru nad poziomem terenu: do 0,45 m,
- dopuszcza się kolorystykę elewacji w odcieniach naturalnych beży, pastelowych żółci i złamanych bieli;
- zakazuje się stosowania oblicówek wykonanych z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie,
- dopuszcza się ogrodzenia z elementów pionowych drewnianych na niskiej podmurówce ze słupkami murowanymi lub betonowymi,
- dopuszcza się ogrodzenia z wypełnieniem z siatki i prostych ażurowych elementów metalowych,
- zakazuje się pełnych ogrodzeń z blachy i betonowych elementów prefabrykowanych;
3) strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego – zasady i warunki ochrony zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Rozdział 4.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 30. 
Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności osobom niepełnosprawnym;
2) obiekty małej architektury winny charakteryzować się jednorodnością przyjętych form ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych materiałów w kontekście sąsiadującej zabudowy;
3) powierzchnię biologicznie czynną należy realizować jako zieleń urządzoną, która będzie wykonana przy użyciu nieinwazyjnych gatunków roślin.
Rozdział 5.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów
§ 31. 
1. Na obszarze planu znajdują się obiekty chronione na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
1) wpisane do rejestru zabytków:
adres                            obiekt / zespół                                                nr rejestru     data
ul. Dworcowa,              kościół cmentarny pw. św. Andrzeja               110/54           10.06.1954 r.
dz. nr 148

ul. Kościuszki 13          spichlerz, ob. obiekt wyburzony                     1803/66         15.10.1966 r.

ul. Kościuszki,              kościół parafialny pw. Najświętszej                 221/2014      25.09.2014 r.
dz. nr 834/354             Marii Panny Królowej Aniołów

ul. Opolska 14             budynek mieszkalny                                        1804/66         15.10.1966 r.2) wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków:
Lp.   Obiekt                                                                        adres
1      budynek mieszkalny                                                  ul. Błonie 11
2      budynek mieszkalny                                                  ul. Błonie 15
3      budynek mieszkalny                                                  ul. Brzeska 6
4      budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Brzeska 8
5      kapliczka słupowa                                                     ul. Brzeska 8
6      budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Brzeska 27
7      budynek mieszkalny                                                  ul. Brzeska 62
8      budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Brzeska 70
9      kaplica Ogrójec na cmentarzu                                   ul. Dworcowa, dz. nr 148
10    figura św. Jana Nepomucena na cmentarzu             ul. Dworcowa, dz. nr 148
11    budynek mieszkalno-gospodarczy                             ul. Dworcowa 2
12    budynek mieszkalno-gospodarczy                             ul. Dworcowa 6
13    budynek mieszkalno-gospodarczy                             ul. Dworcowa 7
14    budynek mieszkalno-usługowy                                  ul. Dworcowa 26
15    budynek mieszkalno-usługowy                                  ul. Dworcowa 33
16    budynek mieszkalny                                                  ul. Dworcowa 63 (dawny nr 69)
17    budynek mieszkalny                                                  ul. Dworcowa 64
18    budynek mieszkalny w zespole stacji kolejowej        ul. Dworcowa 65
19    budynek administracyjny w zespole tartaku              ul. Dworcowa 66
20    budynek mieszkalny w zespole stacji kolejowej        ul. Dworcowa 67
21    budynek stacji kolejowej                                            ul. Dworcowa 69
22    szalet w zespole stacji kolejowej                               ul. Dworcowa, dz. nr 1308/1056
23    budynek mieszkalny                                                  ul. Dworcowa 74
24    budynek mieszkalny                                                  ul. Dworcowa 84
25    budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Klasztorna 4
26    budynek mieszkalny                                                  ul. Klasztorna 5
27    klasztor zgromadzenia sióstr Elżbietanek                 ul. Klasztorna 17
28    budynek mieszkalny                                                  ul. Kościuszki 3
29    budynek mieszkalno-usługowy                                 ul. Kościuszki 8
30    budynek mieszkalny                                                  ul. Kościuszki 12
31    remiza strażacka                                                       ul. Kościuszki 17
32    budynek mieszkalny                                                 ul. Kościuszki 22
33    budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Kościuszki 25
34    budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Kościuszki 27
35    budynek mieszkalny                                                  ul. Kościuszki 28
36    budynek mieszkalny                                                  ul. Kościuszki 29
37    budynek gospodarczy                                               ul. Kościuszki 41
38    budynek mieszkalny                                                  ul. Kościuszki 43
39    pomnik żołnierzy poległych w wojnach światowych  ul. Kościuszki, przy kościele parafialnym, dz. nr 834/354
40    budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Moniuszki 7
41    budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Moniuszki 17
42    oficyna w zespole cegielni, ob. budynek mieszkalny ul. Odrzańska 10
43    kapliczka z figurą św. Urbana                                    ul. Odrzańska 10
44    dom właściciela cegielni, ob. budynek mieszkalny    ul. Odrzańska 12
45    stodoła w zespole cegielni, ob. budynek gospodarczy  ul. Odrzańska 12
46    cegielnia (ruina)                                                         ul. Odrzańska 14
47    gołębnik                                                                     ul. Opolska 2
48    budynek mieszkalny                                                  ul. Opolska 3
49    budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Opolska 7
50    kapliczka słupowa                                                     ul. Opolska 7
51    budynek mieszkalny                                                  ul. Opolska 9
52    budynek mieszkalny                                                  ul. Opolska 9a
53    budynek mieszkalny                                                  ul. Opolska 30
54    gołębnik                                                                     ul. Opolska 30
55    młyn wodny, ob. nieużytkowany                                ul. Opolska 36
56    obora w zespole młyna wodnego                              ul. Opolska 36
57    budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Powolnego 5
58    kapliczka słupowa                                                     ul. Powolnego 7
59    kapliczka domkowa                                                   ul. Powolnego 11
60    budynek mieszkalno-gospodarczy (ruina)                 ul. Powolnego 19
61    budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Powolnego 21
62    stodoła                                                                       ul. Powolnego 21
63    budynek mieszkalno-gospodarczy                             ul. Powstańców 10
64    dom nauczyciela w zespole szkoły                            ul. Powstańców 12
65    szkoła                                                                         ul. Powstańców 14
66    budynek mieszkalny, ob. budynek gospodarczy        ul. Powstańców 15
67    budynek mieszkalno-gospodarczy                             ul. Powstańców 17
68    budynek mieszkalno-usługowy                                  ul. Powstańców 20
69    budynek mieszkalno-usługowy                                  ul. Powstańców 28
70    budynek mieszkalny                                                  ul. Powstańców 36
71    wiatrak                                                                       ul. Wiatraki 7
72    budynek mieszkalny z kuźnią                                    ul. Wolności 3
73    budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Wolności 5
74    budynek mieszkalny                                                  ul. Wolności 7
75    poczta                                                                        ul. Wolności 10
76    budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Wolności 16
77    budynek mieszkalny                                                  ul. Wolności 23a
78    budynek mieszkalny                                                  ul. Wolności 24
79    budynek mieszkalno-gospodarczy                            ul. Wolności 58
80    trafostacja                                                                  ul. Wolności, dz. nr 1102/140
81    kapliczka słupowa                                                      ul. Zajączka 1
82    budynek mieszkalny                                                   ul. Wolności 9 
83    budynek mieszkalny                                                   ul. Dworcowa  40
84    dom                                                                            ul. Zajączka 10
85    budynek mieszkalno-gospodarczy                             ul. Powstańców 25
86    spichlerz                                                                     ul. Kościuszki 13
87    dom                                                                            ul. Opolska 14

3) zewidencjonowane stanowiska archeologiczne – zasięg terytorialny ochrony konserwatorskiej stanowiska oznaczono na rysunku planu.
2. Ochronę zabytków archeologicznych i prowadzenia badań archeologicznych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, lub w strefach ochrony konserwatorskiej należy prowadzić zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Odkryte podczas prac ziemnych przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Wpis do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, lub skreślenie z rejestru zabytków lub ewidencji zabytków powoduje odpowiednio nałożenie zasad ochrony określonych w planie lub wycofanie tej ochrony.
§ 32. 
Część obszaru planu położona jest w zasięgu GZWP 323 – „Subzbiornik Stobrawy” i GZWP nr 335 „Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie” podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i Prawa wodnego.
§ 33. 
Na obszarze planu nie występują: tereny górnicze, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
§ 34. 
1. Na rysunku planu ujawniono obszar szczególnego zagrożenia powodzią:
1) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 10 lat;
2) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat.
2. Na terenach położonych w granicach tych obszarów obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z przepisów Prawa wodnego.
3. W warstwie informacyjnej rysunku planu oznaczono obszary zagrożone powodzią w razie zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.
§ 35. 
Na obszarze położonym w odległości do 150 m od cmentarza obowiązują przepisy odrębne dotyczące zagospodarowania terenów położonych w jego sąsiedztwie
§ 36. 
Na obszarze planu występują następujące tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody:
1) obszar Natura 2000: Specjalny Obszar Ochrony „Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą” PLH160012; powołany został w 2004 r. dla zachowania populacji występujących tu chronionych 3 gatunków motyli: modraszka teleiusa, modraszka nausitousa i czerwończyka nieparka; 
2) obszar Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Grądy Odrzańskie” PLB020002. Powołany został w 2002 r. dla ochrony populacji rzadkich gatunków ptaków takich jak kania czarna i ruda, muchołówka białoszyja, dzięcioł średni i zielonosiwy czy derkacz (występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi), a także ich siedlisk, czyli występujących tu grądów, łęgów, zalewowych łąk i starorzecza;
3) Stobrawski Park Krajobrazowy powołany rozporządzeniem Nr P/11/99 Wojewody Opolskiego z dnia 28 września 1999 r. w sprawie utworzenia "Stobrawskiego Parku Krajobrazowego" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 38, poz. 255). Rozporządzenie Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 33 z dnia 17 maja 2006 r., poz. 1136) ustala aktualnie obowiązujące cele ochrony, zakazy i granice parku;
4) pomniki przyrody ożywionej, chronione na podstawie rozporządzenia Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody:
a) pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) Popielów Skarb Państwa,
b) pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) Popielów Skarb Państwa,
c) grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) -2 szt. Popielów Skarb Państwa,
d) grupa drzew z gatunku: świerk pospolity (Picea abies) zrośnięty z 4 dębami szypułkowymi (Quercus robur) Popielów Skarb Państwa,
e) głaz narzutowy Popielów Skarb Państwa,
f) pojedynczy okaz z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) Popielów Skarb Państwa,
g) pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus robur) Popielów Skarb Państwa,
h) pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus robur) Popielów Skarb Państwa, na rysunku planu wskazano lokalizację pomników przyrody położonych poza terenami lasów.
Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 37. 
Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) front działek budowlanych nie może być mniejszy niż 16 metrów;
2) minimalna powierzchnia działki: 600 m²;
3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego: 90° z tolerancją do 20%.
Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
§ 38. 
Na rysunku planu wyznaczono maksymalny zasięg pasów technologicznych linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV, w  których:
1) zakazuje się nowej zabudowy;
2) zakazuje się nasadzeń drzew i krzewów, których naturalna wysokość przekracza 4 m;
3) dopuszcza się natężenie pola elektrycznego powyżej 1 kV/m.
Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
§ 39. 
Ustala się system komunikacji obejmujący:
1) drogi publiczne:
a) KD-Gi (drogi wojewódzkie) w terenach zabudowy:
- klasa drogi: główna,
- przekrój uliczny,
b) KD-Gid (drogi wojewódzkie) poza terenami zabudowy:
- klasa drogi: główna,
- przekrój drogowy,
c) KD-Zi (drogi powiatowe) w terenach zabudowy:
- klasa drogi: zbiorcza,
- przekrój uliczny,
d) KD-Zid (drogi powiatowe) poza terenami zabudowy:
- klasa drogi: zbiorcza,
- przekrój drogowy,
e) KD-Li (drogi powiatowe) w terenach zabudowy:
- klasa drogi: lokalna,
- przekrój uliczny,
f) KD-Lid (drogi powiatowe) poza terenami zabudowy:
- klasa drogi: lokalna,
- przekrój drogowy,
g) KD-L i KD-Li (drogi gminne) w terenach zabudowy:
- klasa drogi: lokalna,
- przekrój uliczny;
h) KD-D i KD-Di (drogi gminne) w terenach zabudowy:
- klasa drogi: dojazdowa,
- przekrój uliczny;
2) drogi wewnętrzne KDW;
3) dojazdy dopuszczone ustaleniami planu.
§ 40. 
1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy dróg publicznych KD:
1) parametry techniczne dróg zgodnie z parametrami określonymi w przepisach o warunkach technicznych dla dróg publicznych, odpowiednie dla ustalonej klasy drogi, w pasie terenu wyznaczonym na rysunku planu;
2) szerokość pasa drogowego pod drogi publiczne:
a) KD-Gi, KD-Gid: zgodnie z rysunkiem planu, w granicach istniejącego terenu pasa drogowego
b) KD-Zi, KD-Zid: zgodnie z rysunkiem planu, w granicach istniejącego terenu pasa drogowego,
c) KD-Li, KD-Lid: zgodnie z rysunkiem planu, w granicach istniejącego terenu pasa drogowego,
d) KD-Di: zgodnie z rysunkiem planu, w granicach istniejącego terenu pasa drogowego;
3) szerokość pasa drogowego pod nowe lub modernizowane drogi publiczne:
a) KD-L: zgodnie z rysunkiem planu, minimalna szerokość 12 m,
b) KD-D: zgodnie z rysunkiem planu, minimalna szerokość 10 m.
2. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy dróg wewnętrznych KDW:
1) szerokość pasa drogowego: zgodnie z rysunkiem planu;
2) minimalna szerokość jezdni: 3,6 m;
3) minimum jednostronny chodnik;
4) dopuszcza się ciąg pieszo-jezdny lub pieszy.
3. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy dojazdów dopuszczonych ustaleniami planu:
1) parametry dojazdu obustronnie włączonego do układu komunikacyjnego:
a) minimalna szerokość pasa drogowego: 5 m,
b) minimalna szerokość jezdni: 3,6 m,
c) dopuszcza się ciąg pieszo-jezdny;
2) parametry dojazdu jednostronnie włączonego do układu komunikacyjnego:
a) minimalna szerokość pasa drogowego: 8 m,
b) minimalna szerokość jezdni: 5,0 m,
c) dopuszcza się ciąg pieszo-jezdny,
d) wymaga się placu do zawracania o minimalnych wymiarach 20 x 20 m.
§ 41. 
Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy linii kolejowej: zgodnie z przepisami o transporcie kolejowym.
Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 42. 
1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej z wyłączeniem napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 i 400 kV:
1) na obszarze planu dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej;
2) lokalizacja liniowych obiektów uzbrojenia terenu winna umożliwiać wykorzystanie terenów zgodnie z warunkami określonymi w planie;
3) dopuszcza się wydzielenie odrębnej działki pod lokalizację obiektu infrastruktury technicznej na terenach nieprzeznaczonych pod zabudowę infrastruktury technicznej; na terenie wydzielonej działki zakazuje się innej zabudowy, wskaźników zagospodarowania działki i intensywności zabudowy nie ogranicza się;
4) nowe sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu na terenach przeznaczonych pod zabudowę należy prowadzić jako podziemne;
5) niedrogową infrastrukturę techniczną w drogach publicznych należy lokalizować zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
6) dopuszcza się urządzenia infrastruktury technicznej w pasie technologicznym linii elektroenergetycznych 110 kV i 400 kV gdy wymogi warunków technicznych pozwalają na ich lokalizację pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi wysokich i najwyższych napięć;
7) tereny oznaczone symbolami MN, MU należy traktować jako tereny zabudowy jednorodzinnej dla lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej.
2. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV i 400 kV:
1) przebieg linii w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznych;
2) wysokość konstrukcji nośnej linii nie może przekroczyć 90 m;
3) lokalizacja konstrukcji nośnej względem pasa drogowego dróg publicznych zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
3. Zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę wymaga spełnienia wymogów w zakresie dostarczenia wody do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.
Rozdział 10.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 43. 
Nie wyznacza się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.
Rozdział 11.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
§ 44. 
Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty równą 30%.
DZIAŁ III.
Przepisy szczegółowe
§ 45. 
Dla terenów nieujętych w niniejszym dziale obowiązują przepisy działu II.
§ 46. 
Ustala się:
1) dla terenów C1.Uk i C1.ZC położonych w strefie A ochrony konserwatorskiej obowiązują odpowiednie przepisy rozdziału 3;
2) dla terenów od C1.MU do C3.MU, C6.MU, C7.MU, od C9.MU do C12.MU, od C14.MU do C17.MU w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej obowiązują odpowiednie przepisy rozdziału 3;
3) na terenie C30.MU dopuszcza się funkcję produkcyjną zabudowy;
4) na terenach: od A2.MN do A12.MN, od A1.MU do A19.MU, C1.MU, C2.MU, C4.MU, C7.MU, C9.MU, C10.MU, C11.MU, C25.MU, C29.MU, C30.MU, C31.MU, C34.MU, C35.MU, C39.MU, C47.MU i C48.MU dopuszcza się zabudowę zagrodową.
DZIAŁ IV.
Przepisy końcowe
§ 47. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 48. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/76/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 września 2019 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów po rozpatrzeniu uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów, postanowiła:
1. Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej, w trakcie II wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, przez osobę fizyczną, pismem z dnia 28 sierpnia 2019 r. dotyczącą wprowadzenia na działce nr 879/118 zapisu o dopuszczalności zabudowy w „odległości 1,5 m oraz przy granicy działki oraz w granicy działki”.
Uzasadnienie
Wprowadzenie żądanego dopuszczenia w opisanym stanie faktycznym jest bezprzedmiotowe. Bez względu na żądany zapis, możliwe przybliżenie do granic działki planowanej zabudowy wymaga spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w przepisach § 271-273 rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku gdy nowy budynek nie będzie miał otworów okiennych i drzwiowych w bocznych elewacjach jego szerokość może wynosić ok. 12 m co wydaje się wystarczające dla realizacji budynku mieszkaniowego czy usługowego.
System prawny określa Konstytucja RP w art. 87, tak więc ustalenia prawa miejscowego jakim jest plan miejscowy, są wyłącznie uzupełnieniem prawa materialnego, w zakresie ustanowionym ustawą, w tym przypadku art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Poniżej lista nieuwzględnionych uwag złożonych podczas I wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, nieponowionych podczas II wyłożenia projektu planu miejscowego:
1. Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej przez osobę fizyczną, pismem z dnia 08 maja 2019 r. dotyczącą przekształcenia działek 1152/278 i 1154/279 na działki budowlane.
Uzasadnienie
Działka nr 1152/278 jest działką położoną na całej długości wzdłuż cieku wodnego, bez dostępu do drogi publicznej dlatego nieuwzględniono tej części uwagi.
W zakresie działki nr 1154/279 uwzględniono część powierzchni działki pod zabudowę. Dopuszczenia określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popielów (studium) muszą być każdorazowo analizowane pod kątem faktycznych uwarunkowań i celów planistycznych określonych w studium.
2. Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej przez osoby fizyczne, pismem z dnia 13 maja 2019 r. dotyczącą przekształcenia działki nr 1137/166 na działkę pod zabudowę mieszkaniową lub siedliskową.
Uzasadnienie
Powiększono teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenie działki nr 1137/166  zgodnie z dopuszczeniem ustanowionym w studium, pozostała część działki została nieuwzględniona ponieważ naruszałaby ustalenia studium.
3. Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej przez osobę fizyczną, pismem z dnia 14 maja 2019 r. dotyczącą zmiany przeznaczenia działek o numerach 549/181, 899/180 i 551/186 z przeznaczenia rolniczego pod teren związany z prowadzoną działalnością rolniczą z wyłączeniem obiektów inwentarskich.
Uzasadnienie
Powiększono teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczoną zabudową zagrodową zgodnie z dopuszczeniem ustanowionym w studium, pozostała część pozostaje w terenie rolniczym z zakazem zabudowy.
4. Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej przez osobę fizyczną, pismem z dnia 6 maja 2019 r. dotyczącą zmiany przeznaczenia działki nr 911/3 z rolnej na mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową.
Uzasadnienie
Powiększono teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zgodnie z dopuszczeniem ustanowionym w studium, pozostała część pozostaje w terenie rolniczym z zakazem zabudowy.
5. Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej przez osobę fizyczną, pismem z dnia 3 czerwca 2019 r. dotyczącą przekształcenia działki nr 1194/380 na mieszkaniowo-usługową.
Uzasadnienie
Powiększono teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zgodnie z dopuszczeniem ustanowionym w studium, pozostała część pozostaje w terenie rolniczym z zakazem zabudowy.
6. Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej przez osobę fizyczną, pismem z dnia 31 maja 2019 r. dotyczącą zmiany przeznaczenia działek o numerach 369, 753/368 i 1119/371 na działki budowlane.
Uzasadnienie
Powiększono teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zgodnie z dopuszczeniem ustanowionym w studium, pozostałe części działek pozostają w terenie rolniczym z zakazem zabudowy.
7. Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej przez osobę fizyczną, pismem z dnia 23 maja 2019 r. dotyczącą zmiany przeznaczenia działek o numerach 10,11, 785/26, 783/25, 638/26, 27 i 28 pod zagospodarowanie planu przestrzennego
Uzasadnienie
Części działek nr 10 i 11 przeznaczono pod zagospodarowanie kubaturowe ponieważ uwarunkowania faktyczne oraz dopuszczenia określone w studium umożliwiają przyjęcie uwagi na tych terenach. Pozostałe działki położone są w granicach starego przebiegu rzeki Odry, narażone na podtopienia przy wysokim poziomie wód w istniejącym korycie rzeki Odry. Teren działek położonych przy drodze wojewódzkiej narażony jest na zalanie wodami powodziowymi w razie uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych.
8. Nie uwzględnia się w części uwagi złożonej przez osobę fizyczną, pismem z dnia 10 czerwca 2019 r. dotyczącą poszerzenia siedliska: na działce nr 393 budowa domu, na działce nr 394 wiata magazynowa.
Uzasadnienie
Powiększono teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej zgodnie z dopuszczeniem ustanowionym w studium, pozostałe części działek pozostają w terenie rolniczym z zakazem zabudowy.
9. Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej przez osobę fizyczną, pismem z dnia 10 czerwca 2019 r. dotyczącą wyznaczenia nowej drogi po terenie lasu na działce nr 1069/66.
Uzasadnienie
W obowiązującym studium areały leśne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu – uwaga niezgodna ze studium.
10. Nie uwzględnia się w całości uwagi złożonej przez osobę fizyczną, pismem z dnia 5 czerwca 2019 r. dotyczącą zmiany zapisów planu na:
- dach stromy symetryczny o nachyleniu połaci dachowych od 20 do 45 stopni,
- dopuszcza się dach płaski w budynkach o wysokości do 12 m,
na terenie działki nr 1018/303.
Uzasadnienie
Żądanie narusza ład przestrzenny. W planie ustanowiono zasady rozbudowy czy nadbudowy istniejących budynków – zasadą jest możliwość nawiązania architekturą, wysokością do charakteru istniejącej zabudowy. Nową zabudowę należy realizować zgodnie z ustalonymi zasadami.
 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/76/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 26 września 2019 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Popielów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz zasady finansowania wymienionych w planie inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:
1) wydatki z budżetu gminy,
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:
a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.
2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy uwzględnieniu zasady wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy.
 

PDFUchwała Nr XIII-76-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26-09-2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów.pdf (7,19MB)
PDFZałączniki do uchwały Nr XIII-76-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26-09-2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów.pdf (36,41MB)