Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zasad bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkół i placówek

Uchwała Nr XII/75/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Popielów do szkół i placówek, wobec których Gmina Popielów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
W celu zagwarantowania mieszkańcom Gminy Popielów wsparcia uczniów niepełnosprawnych i ich rodzin, wobec których Gmina Popielów nie ma ustawowego obowiązku bezpłatnego transportu,  zapewnia się uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Popielów, których kształcenie, jako kształcenie specjalne i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia.
§ 2. 
Realizacja prawa do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, o którym mowa w § 1, następuje poprzez zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Gminy Popielów, możliwości korzystania z bezpłatnych dowozów organizowanych przez Gminę Popielów oraz opieki w czasie tych przewozów.
§ 3. 
Bezpłatny transport uczniów niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych i ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), do których Gmina nie organizuje transportu, o którym mowa w ust. 2, zapewniony jest w formie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna do szkoły lub ośrodka i powrót do miejsca zamieszkania na łącznej długości trasy 60 km w obie strony, na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Popielów a rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia niepełnosprawnego, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
§ 4. 
Podstawą zapewnienia bezpłatnego transportu oraz opieki podczas przewozu, o których mowa w ust. 1, jest posiadanie przez ucznia, o którym mowa w ust. 1 orzeczenia o niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez zespół orzekający w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, skierowania właściwego Starosty do szkoły lub placówki zapewniających odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności ucznia.
§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XII-75-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu uczniów z niepełnosprawnościami do szkół, wobec których Gmina nie ma obowiązku transportu.pdf