Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu

Uchwała Nr XII/74/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów


Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
W uchwale Nr XXI/159/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Popielów w rozdziale III Dodatek funkcyjny  § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Nauczycielowi wychowawcy przysługuje bez względu na stopień awansu zawodowego z tytułu powierzenia mu wychowawstwa dodatek funkcyjny w wysokości:
1. w klasach w szkole podstawowej – 300,00 złotych miesięcznie,
2. w oddziałach przedszkolnych – 300,00 złotych miesięcznie.”
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XII-74-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXI-159-2012 w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość stawek oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków.pdf (475,69KB)