Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Stworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego w Starych Siołkowicach"

Uchwała Nr XII/73/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Stworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego w Starych Siołkowicach”


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Stworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego w Starych Siołkowicach”.
2. Wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu następuje z inicjatywy i na wniosek: Ewelina Gorazdowska Centrum Kształcenia i Doskonalenia Umiejętności Tanecznych CHAINE.
3. Wnioskodawca pełnić będzie rolę Partnera Wiodącego.
§ 2. 
1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy z Partnerem określać będzie umowa o partnerstwie zawarta pomiędzy Partnerami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Popielów do zawarcia umowy o partnerstwie dotyczącej projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XII-73-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Stworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego w Starych Siołkowicach.pdf