Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XII/72/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami Szkoły w Starych Siołkowicach

Uchwała Nr XII/72/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach przeznaczonej na prowadzenie przedszkola i żłobka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach składającej się z działek nr 1278 km. 9 obręb Stare Siołkowice o powierzchni 0,1450 ha zapisanej w księdze wieczystej OP1B/00026470/5 i 1280 km. 9 obręb Stare Siołkowice o powierzchni 0,2500 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1B/00044694/3 z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola i żłobka, począwszy od daty zaprzestania działalności Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, w budynku znajdującym się przy ul. Michała 2.
§ 2. 
Traci moc Uchwała Nr XXXV/298/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach przeznaczonej na prowadzenie przedszkola i żłobka.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XII-72-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu szkoły w Starych Siołkowicach.pdf