Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr XII/68/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2"

Uchwała Nr XII/68/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”


Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Popielów do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” wspólnie z Partnerami: Miastem Opole, Gminą Dąbrowa, Gminą Łubniany, Gminą Dobrzeń Wielki i Gminą Turawa, w którym Miasto Opole pełnić będzie rolę Partnera Wiodącego.
2. Projekt przewidziany do realizacji w ramach osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 2. 
1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Partnera Wiodącego z Partnerami wymienionymi w § 1 ust. 1 określać będzie Umowa o partnerstwie zawarta pomiędzy Partnerami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Popielów do zawarcia Umowy o partnerstwie dotyczącej projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XII-68-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2.pdf