Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów, określenia wysokości opłat

Uchwała Nr XII/67/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz warunków zwolnienia z opłat


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) oraz art. 52 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.) w związku z art. 44 pkt 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (poz. 2245 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.
§ 2. 
Dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów, wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa się na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka.
§ 3. 
Całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2, przysługuje w przypadku, gdy dziecko uczęszczające do przedszkola posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
§ 4. 
Traci moc uchwała nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz warunków zwolnienia z opłat
§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XII-67-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów.pdf (478,13KB)