Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Uchwała Nr XI/63/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:
1) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy z tego:
- dochody majątkowe: -473 200,00 zł,
- wydatki majątkowe: -776 266,00 zł,
2) zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy z tego:
- wydatki bieżące: 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe: 31 439,00 zł,
3) zwiększeniu planu przychodów budżetu gminy z tego:
- przychody budżetu: 33 373,00 zł,
4) zmniejszeniu planu przychodów budżetu gminy z tego:
- przychody budżetu: -300 000,00 zł,
5) przesunięciu w planie wydatków bieżących budżetu gminy.
§ 2. 
Roczny plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 
Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. 
Roczny plan dotacji udzielanych z budżetu stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. 
Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 
§ 7. 
Budżet gminy na 2019 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: 36 138 590,07 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 29 620 142,07 zł,
b) dochody majątkowe: 6 518 448,00 zł;
2) Przychody ogółem: 1 618 123,00 zł;
3) Wydatki ogółem: 33 711 329,07 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 26 772 345,07 zł,
b) wydatki majątkowe: 6 938 984,00 zł;
4) Rozchody ogółem: 4 045 384,00 zł.
§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr XI-63-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf (4,83MB)