Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Uchwała Nr X/62/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Z budżetu Gminy Popielów mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, które są wpisane do rejestru zabytków lub znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Popielów.
2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie robót i prac, które:
1) zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona;
2) rozpoczęto w roku poprzedzającym rok otrzymania dotacji, pod warunkiem ich kontynuowania w roku, w którym dotacja ma zostać udzielona.
4. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku, określone wyłącznie w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 2. 
Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 3. 
1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku o udzielenie dotacji.
2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby uprawnionego podmiotu;
2) wskazanie zabytku, którego dotyczy wniosek, wraz z określeniem miejsca jego położenia;
3) wskazanie tytułu prawnego do zabytku;
4) określenie rodzaju i zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, na które ma być udzielona dotacja;
5) określenie wysokości dotacji;
6) deklarację posiadania środków własnych, z innych źródeł niż sektor finansów publicznych, na wykonanie prac w części niefinansowanej z dotacji;
7) informację o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy zabytku objętym wnioskiem;
8) nazwę programu operacyjnego, jeżeli prace są lub będą realizowane w ramach tego programu;
9) informację o tym, czy podmiot ubiega się lub ubiegał się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji.
2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w Urzędzie Gminy w Popielowie w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace wymagające niezwłocznego podjęcia ze względu na stan zachowania zabytku.
4. Wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Popielów.
5. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Popielów wniosek o dotację stanowi podstawę ujęcia kwoty dotacji w projekcie budżetu na dany rok budżetowy.
6. Wnioski o przyznanie dotacji, zgłaszane w trakcie roku budżetowego, rozpatrywane są na zasadzie zmian w budżecie.
§ 4. 
1. Do wniosku o udzielenie dotacji załącza się:
1) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków (w przypadku zabytku wpisanego do rejestru zabytków);
2) aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
3) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót, a w przypadku obiektu znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków pozytywną opinię konserwatora zabytków;
5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym wymagających uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia;
6) program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
7) dokumenty potwierdzające udzielenie dotacji przez inne podmioty lub informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów;
8) pełnomocnictwo poświadczające upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela;
9) oświadczenie wnioskodawcy, że względem zabytku objętego wnioskiem nie toczy się postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków, jeśli zabytek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.
2. Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien złożyć informację o pomocy publicznej lub pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352) otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 362 z późn. zm).
§ 5. 
1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Gminy Popielów.
2. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności:
1) możliwości finansowe budżetu Gminy Popielów;
2) rangę i stan zachowania zabytku;
3) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego;
4) wysokość środków własnych wnioskodawcy zaangażowanych w wykonanie prac objętych wnioskiem;
5) sytuację finansową podmiotu uprawnionego;
6) dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie prac;
7) realność wykonania zadania i ocena jego efektywności;
8) promowanie Gminy Popielów.
3. W uchwale Rady Gminy Popielów w sprawie przyznania dotacji określa się nazwę podmiotu otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.
4. W przypadku udzielenia dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana, podmiot uprawniony aktualizuje przed podpisaniem umowy zakres, kosztorys i harmonogram planowanych prac oraz informację o środkach własnych.
§ 6. 
1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;
2) opis i zakres prac lub robót i termin ich wykonania;
3) kwotę udzielonej dotacji i tryb jej płatności;
4) wysokość środków własnych;
5) zakres planowanych prac finansowanych ze środków własnych i innych niż udzielona dotacja;
6) zakres planowanych prac finansowanych z dotacji;
7) sposób i termin wykorzystania dotacji oraz sposób kontroli należytego wykonania dotacji;
8) sposób i termin rozliczenia dotacji;
9) warunki wypowiedzenia umowy;
10) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;
11) zasady i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji lub jej części oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Przekazanie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych może nastąpić:
1) w całości – po zakończeniu zadania na które została przyznana dotacja i przyjęciu prawidłowego rozliczenia;
2) w transzach:
a) pierwszej, po podjęciu prac lub robót określonych w umowie, w wysokości nie wyższej niż 50% udzielonej dotacji,
b) drugiej, po zakończeniu zadania na które została przyznana dotacja i przyjęciu prawidłowego rozliczenia;
3) w transzach w innej wysokości niż w pkt 2, określonych w umowie, w zależności od potrzeb i specyfiki realizowanego zakresu prac lub robót.
3. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania nie dłuższy niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.
§ 7. 
1. Podstawą rozliczenia dotacji jest odbiór wykonanych prac lub robót przez komisję, w skład której wchodzi przedstawiciel Urzędu Gminy w Popielowie, oraz sprawozdanie z przeprowadzonych prac lub robót.
2. Sprawozdanie zawierające opis wykonanych prac, wraz z dokumentacją fotograficzną, składa się w terminie i formie określonych w umowie.
3. Do sprawozdania załącza się:
1) kopie faktur lub rachunków potwierdzających wykonanie prac lub robót oraz zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia;
2) kopie umów z wykonawcami prac.
4. Pisemne zatwierdzenie sprawozdania przez Wójta Gminy Popielów oraz protokół odbioru wykonanych prac lub robót sporządzony przez komisję, o której mowa w ust. 1, stanowią podstawę uznania przyznanej dotacji za rozliczoną.
5. Skład osobowy komisji o której mowa w ust. 1 określa Wójt Gminy Popielów w drodze zarządzenia.
§ 8. 
Moc traci uchwała Nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Popielów na  prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr X-62-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.pdf (1,46MB)