Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów

Uchwała Nr X/59/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i lit. c, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz art. 6 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów, na następujących stanowiskach:
1) pedagoga w wymiarze 22 godzin;
2) psychologa w wymiarze 22 godzin;
3) logopedy w wymiarze 22 godzin;
4) terapeuty pedagogicznego w wymiarze 22 godzin;
5) doradcy zawodowego w wymiarze 22 godzin.
§ 2. 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, prowadzących zajęcia z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w pełnym wymiarze, ustala się w wymiarze 23 godzin.
§ 3. 
Traci moc uchwała Nr XXXVI/303/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Popielów.
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr X-59-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów.pdf (397,65KB)