Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr X/57/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Karłowicach na prace konserwatorskie kościoła p.w. św. Judy Tadeusza w Kurzniach

Uchwała Nr X/57/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Karłowicach na prace konserwatorskie kościoła p.w. św. Judy Tadeusza w Kurzniach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2010 r. Nr 56, poz. 737) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Udziela się w 2019 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Karłowicach na prace konserwatorskie kościoła p.w. św. Judy Tadeusza w Kurzniach, zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego, obejmujące renowację empor.
§ 2. 
Kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy).
§ 3. 
Środki, o których mowa w § 2 zabezpieczone są w budżecie Gminy Popielów w dziale 921 rozdział 92120.
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr X-57-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Karłowicach na prace konsrwatorskie kościoła w Kurzniach.pdf (289,95KB)