Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr X/56/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr X/56/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
1. Zasięgnąć od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2020-2023 w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. Upoważnić Joannę Widacha-Cichoń - Przewodniczącą Rady Gminy Popielów do przesłania do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, łącznie z uchwałą, danych osobowych wszystkich kandydatów na ławników, prawidłowo zgłoszonych Radzie Gminy Popielów, zawierających:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) nazwisko rodowe,
3) imiona rodziców,
4) datę i miejsce urodzenia,
5) miejsce zamieszkania,
6) miejsce pobytu, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania,
7) numer PESEL.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr X-56-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf (260,98KB)