Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach

Uchwała Nr IX/50/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Stwierdza się zakończenie działalności jednostki budżetowej Gminy tj. Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach z dniem 31 sierpnia 2019 r.
§ 2. 
1. Z dniem 1 września 2019 r. mienie dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach, w tym infrastruktura i środki trwałe,  pozostają własnością Gminy Popielów.
2. Przejęcie mienia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach nastąpi do dnia 1 września 2019 r. w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy w Popielowie, na podstawie spisu z natury, popartego protokołem zdawczo odbiorczym.
§ 3. 
Z dniem 1 września 2019 r. należności i zobowiązania dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach przejmuje Urząd Gminy w Popielowie.
§ 4. 
Dokumentację szkolną zlikwidowanego Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach przejmuje Wójt Gminy Popielów, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Opolskiemu Kuratorowi Oświaty, w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia likwidacji gimnazjum.
§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr IX-50-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach.pdf (323,89KB)