Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańców Karłowic ne 11 i nr 12

Uchwała Nr IX/49/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańców Karłowic nr 11 oraz nr 12


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 92b ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 8 uchwały Nr III/22/2003 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2003 roku w prawie uchwalenia Statutu Gminy Popielów (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 23 poz. 566 z późn. zm.), zmienionej uchwałą Nr XXXIX/329/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 18 października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2947), Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Po rozpatrzeniu wniosków nr 11 oraz nr 12 i szczegółowym przeanalizowaniu przedmiotu wniosków, Rada Gminy nie uwzględnia wniosków.
§ 2. 
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Rada Gminy zobowiązuje Przewodniczącą Rady Gminy do poinformowania wnioskodawców o sposobie załatwienia sprawy.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Joanna Widacha-Cichoń
 

Załącznik do uchwały Nr IX/49/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 maja 2019 r.
Uzasadnienie

W dniu 10 maja 2019 r. wpłynęły od mieszkańców Karłowic wnioski. Wniosek nr 11 dotyczył zorganizowania spotkania mieszkańców z Wójtem Gminy Popielów w sprawach organizacji i zarządzania kulturą w sołectwie, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Domu Kultury w Karłowicach. Wniosek nr 12 dotyczył zorganizowania spotkania mieszkańców ulicy Słonecznej w Karłowicach.
Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła postępowanie wyjaśniające obejmujące:
- analizę treści złożonych wniosków,
- wysłuchanie ustnej informacji Radnej Gminy Popielów Pani Janiny Piekarz,
- wysłuchaniu ustnej informacji Wójt Gminy Popielów Pani Sybilli Stelmach.
W toku postępowania Komisja, na podstawie przedłożonych dowodów, stwierdziła, że mieszkańcy ul. Słonecznej skierowali pismo w dniu 2 kwietnia 2019 r., na które Wójt Gminy odpowiedziała pismem z dnia 17 kwietnia 2019 r., które nie zostało odebrane przez adresata i zostało zwrócone do Urzędu. W związku z tym Komisja uznała wniosek i przedstawione argumenty wnioskodawców za niezasadne.
Wójt Gminy zapewniła, że zależy jej na spotkaniu się z mieszkańcami w ustalonym terminie i wyjaśnieniu spraw zawartych we wnioskach.
W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła uchwałę Nr 2/2019 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Nr IX/49/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańców Karłowic nr 11 oraz nr 12 i przekazaniu projektu Przewodniczącej Rady Gminy Popielów celem wniesienia na najbliższe obrady sesji Rady Gminy Popielów.
Zgodnie z § 92b ust. 8 Statutu Gminy, o sposobie załatwienia wniosku Rada Gminy rozstrzyga w formie uchwały.
 

PDFUchwała Nr IX-49-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańców Karłowic nr 11 oraz nr 12.pdf