Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr IX/48/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Rada Gminy Popielów  uchwala, co następuje:
§ 1. 
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Popielów porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrzeń Wielki, dotyczącego powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania własnego gminy, polegającego na prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Popielów, na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 2. 
Zasady współpracy Gminy Popielów i Gminy Dobrzeń Wielki określa porozumienie, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy 
 
Joanna Widacha-Cichoń
 

Załącznik do uchwały Nr IX/48/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 30 maja 2019 r.
POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

NR      /2019
z dnia ……..………………. 2019 r.
w sprawie  powierzenia Gminie Dobrzeń Wielki zadania własnego Gminy Popielów polegającego na prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Popielów, na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Popielów porozumienia międzygminnego oraz uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego pomiędzy:
Gminą Dobrzeń Wielki z siedzibą ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki reprezentowaną przez Pana Piotra Szlapę – Wójta Gminy Dobrzeń Wielki  oraz
Gminą Popielów z siedzibą ul. Opolska 13, 46-090 Popielów reprezentowaną przez Panią Sybillę Stelmach - Wójta Gminy Popielów,  łącznie zwanych "stronami", 
zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:
§ 1. 
Strony niniejszego porozumienia ustalają zasady wspólnego działania w zakresie prowadzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Popielów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 2. 
Gmina Popielów powierza, a Gmina Dobrzeń Wielki przyjmuje do wykonania realizację zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Popielów na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3. 
Gmina Dobrzeń Wielki zobowiązuje się do prowadzenia, przez okres trwania porozumienia, stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy Polnej, 46-080 Chróścice.
§ 4. 
Gmina Dobrzeń Wielki zobowiązuje się do stworzenia warunków do przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie i dostarczonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów w lokalizacji wskazanej w § 3.
§ 5. 
Zadanie objęte niniejszym porozumieniem będzie realizowane przez Gminę Dobrzeń Wielki za pośrednictwem PROWOD Sp. z o.o. 46-082 Kup ul. Rynek 4.
§ 6. 
Zasady korzystania z PSZOK, w tym w szczególności warunki przyjmowania odpadów komunalnych oraz sposób rozliczania kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, będą określone w odrębnej umowie zawartej z podmiotem, o którym mowa w § 5.
§ 7. 
Gmina Popielów zobowiązuje się do ponoszenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na zasadach wynikających z umowy, o której mowa w § 6.
§ 8. 
1. Niniejsze porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania porozumienia z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. 
1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
§ 10. 
Porozumienie sporządzono w pięciu  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
  

Wójt Gminy


Sybilla Stelmach 
 

PDFUchwała Nr IX-48-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego.pdf