Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw

Uchwała Nr VIII/46/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty


Na podstawie art. 41a ust. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się do Rady Gminy Popielów w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie w formie papierowej.
§ 2. 
Projekty uchwał wniesione w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej muszą spełniać wymagania formalne, o których mowa w § 13 i § 14 niniejszej uchwały.
§ 3. 
Do projektu uchwały załącza się uzasadnienie.
§ 4. 
W przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań, Rada Gminy Popielów wzywa komitet inicjatywy uchwałodawczej do uzupełnienia braków formalnych w terminie 30 dni.
§ 5. 
Nieuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie uniemożliwia przedłożenie pod obrady rady gminy złożonego projektu uchwały.
§ 6. 
Mieszkańcy gminy Popielów, w grupie co najmniej 5 osób mogą utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej.
§ 7. 
O utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej zawiadamia się pisemnie Przewodniczącego Rady Gminy Popielów w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu.
§ 8. 
Do zawiadomienia, o którym mowa w § 7, dołącza się podpisy wszystkich członków komitetu z podaniem ich imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.
§ 9. 
Zawiadomienie zawiera informację o przedmiocie inicjatywy uchwałodawczej - projektowanym akcie prawnym oraz wykaz osób wskazanych do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.
§ 10. 
W ramach promocji projekty uchwał złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy.
§ 11. 
Projekty uchwał, o których mowa w § 10, podlegają procedurze przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z przepisami odrębnej uchwały Rady Gminy Popielów, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.
§ 12. 
Przewodniczący Rady Gminy Popielów zawiadamia w formie pisemnej osoby wskazane przez komitet inicjatywy uchwałodawczej o terminie sesji oraz o posiedzeniach komisji Rady, co najmniej 7 dni przez ich rozpoczęciem, na których będzie rozpatrywany złożony projekt uchwały. W przypadku niewskazania osób reprezentujących komitet inicjatywy uchwałodawczej, zawiadamia się wszystkich członków komitetu.
§ 13. 
Składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał powinny zawierać w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu;
6) określenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
§ 14. 
Do projektu uchwały dołącza się wykaz podpisów co najmniej 200 mieszkańców gminy Popielów występujących z inicjatywą obywatelską, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Popielów, z podaniem ich imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.
§ 15. 
Do wniosku, o którym mowa w § 14, dołącza się zgodę na przetwarzanie danych osobowych, określoną w przepisach odrębnych.
§ 16. 
Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może zostać wycofany w każdym czasie, przed poddaniem go pod głosowanie.
§ 17. 
Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Rady Gminy Popielów pisemnego oświadczenia podpisanego odpowiednio przez osoby uprawnione do reprezentowania komitetu lub w przypadku niewskazania takich osób, wszystkich członków komitetu inicjatywy uchwałodawczej.
§ 18. 
W ramach rozpatrzenia złożonego projektu uchwały dopuszcza się korektę treści eliminującą z projektu oczywiste błędy, w tym: oczywiste omyłki pisarskie, błędy ortograficzne, rachunkowe, numeracji jednostek systematyzujących, formy graficznej szkiców i tabel.
§ 19. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 20. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr VIII-46-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw, promocji inicjatyw.pdf (775,81KB)