Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza

Uchwała Nr VIII/44/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 799, poz. 1356, poz. 1479, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648, poz. 1722, poz. 1999, poz. 2161; z 2019 r. poz. 42, poz. 412, poz. 452) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Określa się zasady udzielania dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
§ 2. 
Zasady udzielania dotacji celowych określa „Regulamin przyznawania dotacji na zmianę istniejącego sytemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne” zawierający zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Łączna kwota środków przeznaczonych na dotację celową, o której mowa w § 1, będzie określana w budżecie Gminy na dany rok i uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy Popielów.
§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

Załącznik do uchwały Nr VIII/44/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
REGULAMIN
przyznawania dotacji na zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne


Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane wyłącznie w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Popielów.
2. Podmioty ubiegające się o dotację, zwane dalej Wnioskodawcami, składają do Wójta Gminy pisemny wniosek według wzoru ustalonego przez Gminę Popielów.
3. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji są wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące pod adresem, w którym ma nastąpić wymiana źródła ogrzewania objęta dotacją, działalności gospodarczej. Pod adresem, w którym ma nastąpić wymiana źródła ogrzewania nie może być także zarejestrowana działalność gospodarcza w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym rejestrze.
4. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, który przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku dokonanej inwestycji, poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczny, za które uznaje się:
a) kocioł c.o. gazowy,
b) kocioł c.o. elektryczny lub elektryczne urządzenia grzewcze służące do ogrzania całej powierzchni użytkowej lokalu/ budynku;
c) kocioł c.o. olejowy;
d) kocioł c.o. opalany ekogroszkiem lub peletem - 5 klasy (lub wyższej) zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 z koszem zasypowym i podajnikiem, nieposiadający rusztu awaryjnego;
e) pompę ciepła.
5. Dofinansowania udziela się także na wymianę kotłów opalanych ekogroszkiem na nowe ogrzewanie niewęglowe.
6. Ekologiczny system ogrzewania, po zrealizowaniu zadania będzie stanowił jedyne źródło ogrzewania z zastrzeżeniem wynikającym z § 5 ust. 4 niniejszego regulaminu.
§ 2. 
Terminy i sposób składania wniosków
1. Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą od dnia ogłoszenia przez Gminę Popielów naboru wniosków o przyznanie dotacji do końca roku budżetowego, w którym nabór ten ogłoszono. Wnioski złożone przed tym terminem zostaną pozostawione bez rozpoznania.
2. Wnioski o przyznanie dotacji wraz ze wszystkimi określonymi w nich załącznikami, przyjmowane i rozpatrywane będą w kolejności wpływu w ramach posiadanych środków budżetowych w danym roku budżetowym.
3. Wnioski, których realizacja jest niemożliwa ze względu na wyczerpanie się środków w danym roku budżetowym, nie przechodzą na następny rok budżetowy.
§ 3. 
Wysokość przyznanej kwoty
1. Kwotę dofinasowania do zmiany systemu ogrzewania ustala się w wysokości:
3 000 zł – na zakup urządzeń wyszczególnionych w § 1 ust. 4 pkt a, b, c, d, e.
2. Wartość dotacji nie może być wyższa niż suma poniesionych wydatków inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 4, pomniejszona o dotacje (dofinansowania, refundacje itp.) uzyskane z innych źródeł niż z budżetu Gminy Popielów.
3. Suma środków finansowych przewidziana do udzielania dotacji celowych, o których mowa w § 1 ust. 1, na dany rok, jest zależna od środków przeznaczonych na ten cel każdego roku w uchwale budżetowej Gminy Popielów.
§ 4. 
Tryb postępowania w sprawie przyznania dotacji
1. Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 2 będą poddawane ocenie w sposób ciągły, według daty i godziny ich wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa w § 3 ust. 3.
2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu wniosku pod względem prawidłowości jego wypełnienia i jego kompletności. W przypadku stwierdzenia braków w złożonych dokumentach, niekompletności wniosku, bądź nieprawidłowości jego wypełnienia, Wnioskodawcy będą wzywani do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie lub niewłaściwe jego uzupełnienie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
3. Kompletny wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 60 dni od daty wpływu, a o sposobie rozpatrzenia informuje się Wnioskodawcę. Do terminu, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie wlicza się czasu na uzupełnienie wniosku przez Wnioskodawcę.
§ 5. 
Warunki przyznania dotacji
1. Warunkiem wypłaty kwoty dotacji jest zawarcie w formie pisemnej umowy z Gminą Popielów przed poniesieniem kosztów, o których mowa w § 1 ust. 4.
2. Umowa, o której mowa powyżej winna być zawarta w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia pisemnego powiadomienia osoby, której dotacja została przyznana. Niepodpisanie umowy w tym terminie z winy Wnioskodawcy traktowane będzie jako rezygnacja z dotacji.
3. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji muszą posiadać prawo własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym będzie realizowane zadanie objęte przedmiotem dotacji lub umowę najmu budynku lub lokalu zawartą na czas nieokreślony.
4. Warunkiem przyznania dotacji jest całkowita likwidacja wszystkich nieekologicznych kotłów c.o. na paliwo stałe znajdujących się w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, w którym realizowane jest zadanie, za wyjątkiem następujących przypadków:
1) Kominki bez płaszcza wodnego o walorach przede wszystkim dekoracyjnych, niestanowiących głównego źródła zaopatrzenia w ciepło, opalane drewnem o wilgotności w stanie roboczym nie przekraczającej 20 % zgodnie z § 4 ust. 5 Uchwały Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
2) piece ceramiczne (kaflowe) wykorzystywane jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym;
3) piece ceramiczne (kaflowe) - przedstawiające wysokie walory estetyczne, trwale wyłączone z eksploatacji;
4) źródła ciepła objęte ochroną zgodnie z przepisami o ochronie zabytków.
5. Dofinansowaniem objęte są tylko urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 4, które są fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i posiadają dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski.
6. Dofinansowaniu nie podlega:
1) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia mieszkań lub lokali (np. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów, itp.);
2) zakup urządzeń grzewczych do nowo wybudowanych budynków;
3) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego;
4) koszt wykonania projektu, uzyskania uzgodnień i pozwoleń;
5) rozbudowa sieci.
7. Dotacja przysługuje na inwestycje realizowane w roku, w którym udzielane będzie dofinansowanie.
§ 6. 
Rozliczenie dotacji
1. Realizacja inwestycji powinna nastąpić nie później niż do 30 listopada danego roku, a rozliczenie zadania beneficjent zobowiązuje się dokonać w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania
2. Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca zobowiązuje się złożyć wniosek o przekazanie dotacji celowej, przedkładając następujące dokumenty:
1) protokół odbioru technicznego lub oświadczenie sporządzone przez wykonującego zmianę systemu ogrzewania wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym lub palenisk oraz montażu nowego źródła ogrzewania;
2) kserokopię zapłaconych faktur i/lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę potwierdzających wydatki poniesione po podpisaniu umowy o dotację - oryginały do wglądu;
3) potwierdzenie zapłaty faktury i/lub rachunku;
4) kserokopię warunków technicznych na dostawę gazu wydaną przez zakład gazowniczy lub kserokopię umowy sprzedaży gazu - w przypadku montażu kotła gazowego.
3. Podstawą do przekazania dotacji jest protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Wójta Gminy osoby, w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania oraz funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
4. Przekazanie przyznanej kwoty dotacji następuje jednorazowo przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu z oględzin o którym mowa w ust. 3.
§ 7. 
Postanowienia końcowe
1. Wnioskodawca we własnym zakresie odprowadza należne podatki i inne opłaty związane z otrzymaną dotacją, jeżeli są one wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji skutkować będzie obowiązkiem zwrotu otrzymanej kwoty dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia niezgodności.
3. Wnioskodawcy, któremu odmówiono wypłaty kwoty dotacji po weryfikacji wniosku, nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.
4. Ubiegający się o przyznanie dotacji jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do stosowania się do określonych w nim zasad.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie zostaną określone umową, o której mowa w § 5 ust. 1.
 

PDFUchwała Nr VIII-44-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy na realizację zadań ochrony powietrza.pdf (1,58MB)