Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/42/2019
Rady Gminy Popielów
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 326, poz. 534) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:
1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy, z tego:
- dochody bieżące: 17 997,00 zł,
- dochody majątkowe: 63 630,00 zł,
- wydatki bieżące: 13 831,00 zł;
2) zwiększeniu planu przychodów budżetu gminy na łączną kwotę: 5 788,00 zł;
3) zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy, z tego:
- dochody bieżące: -206 167,00 zł,
- wydatki majątkowe:-132 583,00 zł;
4) przesunięciu w planie wydatków bieżących budżetu gminy.
§ 2. 
Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 
Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 
Roczny plan dotacji udzielanych z budżetu stanowiący załącznik nr 8 do uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. 
Roczny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. 
Budżet gminy na 2019 rok po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: 36 128 931,98 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 29 162 283,98 zł,
b) dochody majątkowe: 6.966 648,00 zł;
2) Przychody ogółem: 1 884 750,00 zł;
3) Wydatki ogółem: 33 968 297,98 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 26 198 070,98 zł,
b) wydatki majątkowe: 7.770 227,00 zł;
4) Rozchody ogółem: 4 045 384,00 zł.
§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr VIII-42-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf (3,72MB)