Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Popielów

Rady Gminy Popielów
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Popielów


Na podstawie art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:
§ 1. 
Uchwala się szczegółowe wymogi dotyczące Raportu o stanie Gminy Popielów, zwanego dalej „raportem”.
§ 2. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Popielów w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące w szczególności polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Popielów, a także wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Popielów.
§ 3. 
Wójt Gminy Popielów może również uwzględnić w raporcie inne ważne informacje dotyczące gminy, w tym uwzględnić trendy i kierunki jej rozwoju.
§ 4. 
Raport zawiera analizę działalności Wójta Gminy Popielów w obszarach:
1) demografii i polityki prorodzinnej,
2) oświaty i wychowania,
3) polityki społecznej,
4) ochrony zdrowia,
5) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
6) kultury, sportu i rekreacji,
7) ochrony środowiska naturalnego,
8) budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i inwestycji.
§ 5. 
Raport po przedłożeniu Radzie Gminy podlega w terminie nie dłuższym niż 7 dni opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popielów.
§ 6. 
Raport w wersji elektronicznej przesyłany jest radnym w terminie określonym w § 5.
§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 8. 
Określone uchwałą szczegółowe wymogi dotyczące raportu znajdują zastosowanie od raportu za rok 2018.
§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Widacha-Cichoń 
 

PDFUchwała Nr VII-37-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Popielów.pdf (382,66KB)